Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Dokumentų įteikimas

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Gaunančiosios agentūros yra pasiuntiniai (messengers-at-arms). Pasiuntinių sąrašą galima rasti Pasiuntinių ir apygardos teismo pareigūnų draugijos (Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers, SMASO) interneto svetainėje SMASO

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Gaunančiosios agentūros yra pasiuntiniai (messengers-at-arms). Pasiuntinių sąrašą galima rasti Pasiuntinių ir apygardos teismo pareigūnų draugijos (Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers, SMASO) interneto svetainėje SMASO

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai siunčiami faksu ir paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tel. +44 131 244 4829

Faksas +44 131 244 4848

E. paštas Finbarr.Lee@gov.scot

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Formos turėtų būti siunčiamos anglų kalba.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Jungtinė Karalystė ketina nukrypti nuo šių nuostatų remdamasi tuo, kad jos teisės aktų dėl terminų ir senaties terminų sudėtingumas dėl šio straipsnio tik padidėtų. Svarbu, kad būtų tiksliai nustatyta įteikimo data, kadangi pagal ją yra nustatomas laikas, nuo kada šalis gali prašyti priimti sprendimą už akių. Jungtinė Karalystė nemano, kad tiksli šios nuostatos reikšmė ir jos praktinis veikimas yra pakankamai aiškūs; todėl ji gali kelti daugiau painiavos. Dėl šios priežasties ji mano, kad šį klausimą geriausia spręsti pagal nacionalinę teisę, bent jau kol ji turės galimybę įvertinti, kaip įgyvendinus reglamentą ji praktiškai veikia kitose valstybėse narėse.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Jungtinė Karalystė priima pažymėjimus, užpildytus ne tik anglų, bet ir prancūzų kalba.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Pasiuntinių (messengers-at-arms) įteikimo išlaidos: i) 142,51 GBP už įteikimą asmeniškai; ii) 45,40 GBP už įteikimą paštu. Siekiant aiškumo, šios įteikimo paštu išlaidos netaikomos įteikimui paštu pagal 14 straipsnį. Prie šių išlaidų taip pat bus pridedamas PVM.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Škotija neprieštarauja, kad jos teritorijoje būtų taikoma 13 straipsnio 1 dalyje numatyta teisė.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Škotija neprieštarauja 15 straipsnio 1 dalyje numatytai tiesioginio įteikimo galimybei.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Pagal galiojančią Hagos konvencijos nuostatą Škotijos teismai, nepaisant 1 dalies nuostatų, gali priimti sprendimą, jeigu įvykdomos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Laikotarpis po teismo sprendimo priėmimo, per kurį gali būti pateiktas 4 dalyje numatytas prašymas dėl atleidimo:

ne vėliau kaip praėjus vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Šis terminas atitinka Hagos konvenciją ir terminą, įtrauktą į Škotijos teismų taisykles.

Paskutinis naujinimas: 02/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.