Dokumentų įteikimas

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduodančiosios agentūros: vietos teismai (okrajna sodišča), apylinkių teismai (okrožna sodišča), Darbo ir socialinių reikalų teismas (delovno in socialno sodišče), Administracinis teismas (upravno sodišče), aukštesnieji teismai (višja sodišča), Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče), Konstitucinis Teismas (Ustavno sodišče) ir prokuratūra (Državno odvetništvo).

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Visi apylinkių teismai yra gaunančiosios agentūros.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Slovėnija priima slovėnų arba anglų kalba užpildytas prašymų formas.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Ministrstvo za pravosodje (Teisingumo ministerija)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (+386)1369 53 42

Faksas (+386)1369 57 83

E. paštas gp.mp@gov.si

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Slovėnija priima slovėnų arba anglų kalba užpildytas prašymų formas.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal Slovėnijos teisę dokumentas neturi būti įteiktas per tam tikrą laikotarpį.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Slovėnija priima slovėnų arba anglų kalba užpildytus pažymėjimus.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

  • Slovėnija neprieštarauja, kad dokumentai būti įteikiami per diplomatus ar konsulinius pareigūnus 13 straipsnio 1 dalyje išdėstytomis sąlygomis.
  • Slovėnija nesutinka su tuo, kad teisminius dokumentus Slovėnijoje gyvenantiems asmenims įteiktų kitos valstybės narės diplomatai ar konsuliniai pareigūnai, išskyrus atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas valstybės narės, kurioje dokumentas buvo parengtas, piliečiui.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Tiesioginis įteikimas pagal Slovėnijos teisę neleidžiamas.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant Reglamento 19 straipsnio 1 dalies, teisėjas gali priimti sprendimą, net jei negauta įteikimo ar pristatymo pažyma, jei įvykdytos Reglamento 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Prašymas netaikyti tam tikrų sąlygų gali būti pateiktas per vienus metus nuo sprendimo priėmimo datos.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.