Dokumentų įteikimas

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Teismai, vykdomosios institucijos ir kitos Švedijos valdžios institucijos, kurios įteikia teisminius ir neteisminius dokumentus, susijusius su civilinėmis ar komercinėmis bylomis.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai gali būti gaunami paštu arba faksu at kitais būdais, dėl kurių susitariama konkrečiu atveju. Susisiekti galima ir telefonu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Standartinė forma gali būti pildoma švedų arba anglų kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Standartinė forma priimtina švedų ir anglų kalbomis.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Nėra duomenų

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Įteikimo pažyma priimtina švedų ir anglų kalbomis.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Švedija neketina nustatyti mokesčio už teismo pareigūno ar kito kompetentingo asmens paslaugas.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Švedijai priimtini diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Tam tikrais atvejais Švedijos teisėje leidžiama, kad teismo procesu suinteresuotas asmuo įteiktų teisminius ir neteisminius dokumentus tiesiogiai per teismo pareigūnus, tarnautojus ar kitus kompetentingus asmenis.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nereikalaujama, kad Švedijos teismai priimtų sprendimą, jei įvykdytos 19 straipsnio 2 dalies sąlygos, o 19 straipsnio 1 dalies – ne. Švedija neketina pateikti paaiškinimo pagal 19 straipsnio 4 dalį.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

1974 m. balandžio 26 d. Šiaurės šalių susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos dokumentų įteikimo ir įrodymų rinkimo srityje (SÖ 1975:42).

Paskutinis naujinimas: 30/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.