Dokumentu iesniegšana

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi:

  • pa pastu;
  • ar citiem piegādes pakalpojumiem (piemēram, ar kurjeru);
  • pa e-pastu;
  • pa faksu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Veidlapu var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Federālā Tieslietu ministrija (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tālr.: (43-1) 52152-2141

Fakss: (43-1) 52152-2829

E-pasts: team.z@bmj.gv.at

Valodas: vācu un angļu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Standarta pieprasījuma veidlapas (I pielikumā norādītā veidlapa) var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Ciktāl zināms, šobrīd Austrijas tiesību aktos nav tādu dokumentu, kas minēti 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punktā.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Apliecinājumus (I pielikumā norādītā veidlapa) var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Netiek piemērota fiksēta maksa.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Austrija neiebilst pret izsniegšanu saskaņā ar 13. panta 1. punktu.

15. pants - Tieša izsniegšana

Tiesas dokumentu izsniegšana tieši tiesu iestāžu amatpersonām, amatpersonām vai citām kompetentajām attiecīgās dalībvalsts amatpersonām nav atļauta saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Austrijas tiesas, neskarot 1. punktu, var pieņemt spriedumu, ja ir izpildīti 2. punkta nosacījumi.

Austrija neierosina norādīt termiņu 19. panta 4. punkta pēdējās daļas izpratnē, lai iesniegtu pieteikumu par atbrīvojumu no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma.

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.