Dokumentu iesniegšana

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Šīm iestādēm pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi: pasts, telefons, fakss, e-pasts.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Valodas, kuras var izmantot, aizpildot veidlapu: franču, nīderlandiešu, vācu un angļu.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Tiesu izpildītāju nacionālā palāta.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Briselē

Tālr.: (32-2) 538 00 92

Fakss: (32-2) 539 41 11

E-pasts: info@nkgb-cnhb.be

Informāciju var sniegt pa pastu, faksu, e-pastu vai telefonu.

Valodas: franču, nīderlandiešu, vācu un angļu.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Pieteikuma veidlapu (standarta veidlapu) var aizpildīt angļu, kā arī franču, nīderlandiešu un vācu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Lai noteiktu dokumentu izsniegšanas brīdi, Beļģija piemēro divu datumu sistēmu; datums, kas jāņem vērā kā izsniegšanas brīdis, ir atšķirīgs atkarībā no tā, vai tas attiecas uz dokumenta saņēmēju vai dokumenta nosūtītāju.

Saskaņā ar Beļģijas Tieslietu kodeksa 53. a pantu attiecībā uz saņēmēju, izņemot gadījumus, ja likumā ir noteikts savādāk, termiņi, kuru tecējums sākas no dokumenta izsniegšanas rakstveidā, tiek skaitīti no:

1) pirmās dienas pēc tās dienas, kad vēstule piegādāta saņēmēja dzīves vietā vai, vajadzības gadījumā, viņa uzturēšanās vietā vai adresē, kuru persona ir norādījusi, tad, ja izsniegšanu veic ar tiesas paziņojumu vai ar ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu;

2) trešās darba dienas pēc tās dienas, kad vēstule nogādāta pastā, ja vien saņēmējs nepierāda pretējo, tad, ja izsniegšanu veic ar ierakstītu vai parastu vēstuli.

Attiecībā uz nosūtītāju dokumenta izsniegšanas datums ir nosūtīšanas datums (vai datums, kad dokumentu nogādā pastā vai iesniedz tiesas kancelejā).

Tādējādi, ja viena tiesas procesā iesaistīta puse, kas ir zaudējusi pirmajā instancē, vēlas iesniegt apelācijas sūdzību, tad tai ir jābūt iespējai to darīt, negaidot tiesas sprieduma paziņošanas formalitātes izpildi.

Tāpat notiek arī tad, ja persona, kura vēlas pārtraukt noilgumu, veic vajadzīgos pasākumus pārtraukšanas dokumenta izsniegšanai (ārpustiesas dokuments).

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Beļģija pieņem pieteikuma veidlapu (standarta veidlapu), kas aizpildīta angļu, kā arī franču, nīderlandiešu un vācu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Vienotas likmes maksa par dokumenta izsniegšanu ar tiesu izpildītāja starpniecību ir 165 eiro (ieskaitot Beļģijas PVN), un tā ir jāmaksā fiziskai vai juridiskai personai. Tiesu izpildītājs var pieprasīt, lai šī summa vai tās daļa tiktu samaksāta pirms jebkura pakalpojuma sniegšanas. Gadījumos, kad maksai par dokumenta izsniegšanu PVN ir piemērots izcelsmes valstī saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem attiecībā uz kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, tiesu izpildītājs atmaksās pārmaksāto summu. Šis maksājums jāveic tieši ar bankas vai finanšu iestādes starpniecību Beļģijā, kura ir atzīta pieprasītāja valstī. Maksājumus par bankas pakalpojumiem maksā pieteikuma iesniedzējs.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Beļģija iebilst pret to, ka tās teritorijā veic kādu no 13. panta 1. punktā paredzētajām darbībām.

15. pants - Tieša izsniegšana

Beļģija neiebilst pret iespēju veikt tiešu izsniegšanu, kas paredzēta 15. pantā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Tiesas Beļģijā, neraugoties uz 1. punktu, var pieņemt lēmumu, ja ir izpildīti visi 2. punktā paredzētie nosacījumi.

Pieteikums par iepriekšējā termiņa atjaunošanu, kā paredzēts 4. punktā, jāiesniedz viena gada laikā no lēmuma pieņemšanas.

Vadoties pēc 1. paragrāfa, Beļģijas tiesas var pasludināt spriedumu, ja izpildīti visi 2. paragrāfa nosacījumi.

Pieteikumu par atbrīvojumu, kā noteikts 4. paragrāfā, var pieņemt viena gada laikā no sprieduma pasludināšanas.

Lapa atjaunināta: 01/08/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.