Dokumentu iesniegšana

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Par tiesas pavēstes izsniegšanu ārvalstīs atbildīgā iestāde ir tiesa, kura izskata lietu.

Par ārpustiesas dokumentu izsniegšanu ārvalstīs atbildīgā iestāde ir rajona tiesa (rayonen sad), kurai ir jurisdikcija pēc izsniegšanu pieprasījušās fiziskās vai juridiskās personas pašreizējās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses. Attiecībā uz notariāli apliecinātiem dokumentiem — par to atbild rajona tiesa (rayonen sad), kam ir jurisdikcija pēc notāra prakses apgabala.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Bulgārijas Republikā saņēmēja struktūra ir rajona tiesa (rayonen sad), kuras jurisdikcijā dokumenti izsniedzami.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Rajona tiesas pieprasījumus par dokumentu izsniegšanu un pieprasījumiem pievienotos izsniedzamos dokumentus pieņem pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Rajona tiesas pieņem standarta veidlapas, kas aizpildītas bulgāru, angļu vai franču valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrijas Starptautiskās juridiskās sadarbības un Eiropas lietu departaments.

Tālr.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fakss: +3592 9809223

e-pasts: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Pieteikuma standarta veidlapu par dokumentu nosūtīšanu var aizpildīt bulgāru, angļu vai franču valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Bulgārijas tiesību aktos nav noteikti termiņi dokumentu izsniegšanai.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Bulgārijas Republikā atļauts apliecinājumu par izsniegšanu un izsniegtā dokumenta kopiju sagatavot bulgāru, angļu vai franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Bulgārijas tiesību aktos nav noteikta nodeva par dokumentu izsniegšanu parastā kārtībā. Privāto tiesas izpildītāju likuma Nodevu un izmaksu pārskatā ir paredzēta fiksēta apmēra nodeva par dokumentu izsniegšanu īpašā kārtībā.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Saskaņā ar 13. panta 2. punktu Bulgārijas Republika paziņo, ka tā atļauj dokumentu izsniegšanu savā teritorijā saskaņā ar 13. panta 1. punktu tikai gadījumā, ja saņēmējs ir tās dalībvalsts pilsonis, kura izdevusi izsniedzamo dokumentu (Civilprocesa kodeksa 608. pants).

15. pants - Tieša izsniegšana

Bulgārijas tiesību akti nepieļauj tiešu izsniegšanu saskaņā ar 15. pantu (Civilprocesa kodeksa 613. pants).

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Bulgārijas Republika paziņo, ka tā neizmantos 19. panta 2. punktā paredzēto iespēju.

Pieteikumu saskaņā ar 19. panta 4. punktu var iesniegts viena gada laikā pēc tiesas sprieduma pasludināšanas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Bulgārijas Republika neuztur spēkā un nav noslēgusi ar regulu saderīgus nolīgumus par dokumentu nosūtīšanas tālāku paātrināšanu vai vienkāršošanu.

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.