Dokumentu iesniegšana

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

2. panta 1. punkts

Kompetentās Horvātijas nosūtītājas iestādes dokumentu izsniegšanai ārzemēs ir:

- tiesas dokumentu gadījumā — tiesa, kuras pienākums ir izsniegt dokumentus;

- ārpustiesas dokumentu gadījumā — vietējā tiesa (općinski sud) tajā teritorijā, kurā atrodas dokumenta saņēmēja dzīvesvieta, pastāvīgā dzīvesvieta vai darījumdarbības vieta;

- notāru apliecinātu vai izdotu dokumentu gadījumā — vietējā tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas notāra birojs.

Nosūtītājas iestādes ir vietējās tiesas, apgabaltiesas (županijski sudovi), komerctiesas trgovački sudovi), Augstā komerctiesa (Visoki trgovački sud) un Augstākā tiesa (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Augstākās tiesas priekšsēdētājs var atļaut veikt izsniegšanas uzdevumus tikai vienai vai dažām vietējām tiesām, kas atrodas vienas vai vairāku apgabaltiesu teritorijā.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

2. panta 2. punkts

Horvātijas Republikā dokumentu izsniegšanas gadījumā saņēmēja iestāde ir:

- vietējā tiesa, kuras teritorijā dokumenti ir jāizsniedz, kā norādīts tiesu datubāzē.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs var atļaut veikt izsniegšanas uzdevumus tikai vienai vai dažām vietējām tiesām, kas atrodas vienas vai vairāku apgabaltiesu teritorijā.

Vietējās tiesas un to teritoriālā kompetence ir norādīta tiesu datubāzē.

Tiesu datubāzē ir sniegts vietu saraksts alfabētiskā secībā ar pasta indeksiem.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

- 2. panta 4. punkta c) apakšpunkts

Horvātijas Republikā dokumentus var saņemt pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts

Horvātijā pieņem standarta veidlapas, kas aizpildītas horvātu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Centrālā iestāde, kas ir atbildīga par a) informācijas sniegšanu nosūtītājām iestādēm; b) risinājumu meklēšanu, ja izsniedzamo dokumentu sūtīšanas laikā rodas problēmas; c) ārkārtas gadījumos pēc nosūtītājas iestādes pieprasījuma — izsniegšanas pieprasījuma pārsūtīšanu kompetentajai saņēmējai iestādei:

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
Tālrunis: +385 1 371 40 00
Fakss: +385 1 371 45 07
Tīmekļa vietne: http://www.mprh.hr

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Horvātijā pieņem standarta veidlapas, kas aizpildītas horvātu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Saskaņā ar Horvātijas tiesību aktiem nav noteikts maksimālais periods, kādā dokumenti ir jāizsniedz.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Horvātijā izsniegšanas apliecinājumus pieņem horvātu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Horvātijas Republikā nav noteikta vienota nodeva izsniegšanas izmaksu segšanai.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

a) Horvātijas Republika neiebilst pret to, ka dokumentus izsniedz diplomātiskie un konsulārie pārstāvji saskaņā ar 13. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem;

b) Horvātijas Republika iebilst pret to, ka dokumenti no dalībvalstu tiesām tiek izsniegti pusei, kas atrodas Horvātijā, ja vien dokumentus nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajiem (13. panta 2. punkts).

15. pants - Tieša izsniegšana

Tieša izsniegšana saskaņā ar Horvātijas tiesību aktiem nav atļauta.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

a) Horvātijas tiesas var pieņemt spriedumus, ja ir izpildīti 19. panta 2. punktā minētie nosacījumi;

b) pieteikumu atbrīvot no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma nepieņem, ja tas ir iesniegts vēlāk nekā vienu gadu pēc sprieduma pieņemšanas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Vienošanās vai nolīgums, ko dalībvalstis ir parakstījušas saskaņā ar regulas 20. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem:

- 1994. gada 7. februāra vienošanās starp Horvātijas Republiku un Slovēnijas Republiku par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās.

Lapa atjaunināta: 06/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.