Dokumentu iesniegšana

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija (Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tālr.: (357) 22 805928

Fakss: (357) 22 518328

E-pasts: registry@mjpo.gov.cy

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija (Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tālr.: (357) 22 805928

Fakss: (357) 22 518328

E-pasts: registry@mjpo.gov.cy

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pa pastu, faksu un e-pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Grieķu un angļu valoda.

3. pants - Centrālā iestāde

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija (Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tālr.: (357) 22 805928

Fakss: (357) 22 518328

E-pasts: registry@mjpo.gov.cy

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Iekšzemes izsniegšanas procedūras nolūkos nosūtītājai iestādei jāiesniedz I pielikumā norādītā veidlapa divos eksemplāros, kas apzīmēta ar "DOKUMENTU IZSNIEGŠANAI" un "ATGRIEŠANAI".

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Kipras tiesību akti nenosaka konkrētus laikposmus, kuros jāizsniedz dokumenti.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Angļu valoda.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

EUR 21,00 par katru dokumentu.

Nodevas samaksa jāveic, izmantojot bankas pārskaitījumu uz šo Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas bankas kontu:

Konts: 6001017 – Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT kods: CΒCΥCΥ2Ν

Visi pieteikumi dokumentu izsniegšanai jāveic tā, kā aprakstīts iepriekš. Ja pieteikumi netiek iesniegti, samaksājot nodevu un pievienojot atbilstošu bankas čeku, tie tiks nosūtīti atpakaļ un netiks veikti nekādi pasākumi.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Nav iebildumu pret šādu izsniegšanu.

15. pants - Tieša izsniegšana

Saskaņā ar Kipras tiesību aktiem ir atļauta tieša izsniegšana.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Pēc pieteikumu iesniedzēju pieprasījuma tiesneši var izsniegt spriedumu pēc saviem ieskatiem, ja ir izpildīti visi šajā pantā izklāstītie nosacījumi.

Pieteikumi par atbrīvojumu jāiesniedz viena gada laikā, bet tie jāiesniedz saprātīgā termiņā no brīža, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Netiek piemērots.

Lapa atjaunināta: 04/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.