Dokumentu iesniegšana

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Tiesas, tiesu izpildītāji, prokuratūras

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi:

  • ar licencēta pasta pakalpojumu sniedzēja starpniecību,
  • pa faksu,
  • vai pa e-pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Veidlapu var aizpildīt čehu, slovāku vai angļu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Tieslietu ministrijas Starptautiskais departaments (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Tālrunis: +420-221-997-111

Fakss: +420-224-919-927

E-pasts: posta@msp.justice.cz

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Čehijas Republika pieņem ne tikai čehu valodā, bet arī slovāku vai angļu valodā aizpildītu standarta veidlapu.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Čehijas Republikā nav noteikti šādi termiņi dokumentu izsniegšana.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Čehijas Republika pieņem ne tikai čehu valodā, bet arī slovāku vai angļu valodā sagatavotus apliecinājumus par dokumentu izsniegšanu.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Čehijas Republikā dokumentu izsniegšanai nepiemēro nodevas.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Čehijas Republika paziņo, ka neiebilst pret šādu izsniegšanu savā teritorijā.

15. pants - Tieša izsniegšana

Čehijas Republika paziņo, ka Čehijas Republikas tiesību akti nepieļauj šādu izsniegšanu tās teritorijā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

19. panta 2. punkts

Ievērojot 19. panta 1. punktu, Čehijas Republikas tiesas var taisīt nolēmumu arī gadījumā, ja nav saņemts apliecinājums par dokumenta izsniegšanu vai piegādi, bet ir izpildīti visi 19. panta 2. punkta nosacījumi.

19. panta 4. punkts

Čehijas Republikā nepastāv šāds termiņš.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Komisijai tiks nosūtīts šādu nolīgumu teksts:

  • Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas un Polijas Tautas Republikas Līgums par juridisko palīdzību un tiesisko attiecību kārtošanu civillietās, ģimenes tiesību lietās, darba tiesību lietās un krimināllietās, kas parakstīts 1987. gada 21. decembrī Varšavā un ir spēkā starp Čehijas Republiku un Poliju (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas un Ungārijas Tautas Republikas Līgums par juridisko palīdzību un tiesisko attiecību kārtošanu civillietās, ģimenes tiesību lietās, darba tiesību lietās un krimināllietās, kas parakstīts 1989. gada 28. martā Bratislavā un ir spēkā starp Ungāriju un Poliju (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Čehijas Republikas un Slovākijas Republikas Līgums par juridisko palīdzību, ko sniedz tiesu iestādes, un par noteiktu tiesisko attiecību kārtošanu civillietās un krimināllietās, kas parakstīts 1992. gada 29. oktobrī Prāgā (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Čehijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas Līgums par juridiskās palīdzības sniegšanas turpmāku veicināšanu, pamatojoties uz Hāgas 1954. gada 1. marta konvenciju par civilprocesu, 1965. gada 15. novembra konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un 1970. gada 18. marta konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Lapa atjaunināta: 03/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.