Dokumentu iesniegšana

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Pārsūtītājas struktūras ir tiesas:

Danmarks domstoles for udlandsforkyndelse [Dānijas Tiesu ārvalstu dienesta nodaļa]

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tālr.: +45 99 68 50 70

E-pasts: udlandsforkyndelse@domstol.dk

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Tieslietu ministrija ir saņēmēja struktūra.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Denmark

Tālr.: +45 72 26 84 00

Fakss 33 93 35 10

E-pasts: jm@jm.dk

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu, ja saņemtajā dokumentā ir pilnībā atveidots izsniegtais dokuments un visa informācija par dokumentu ir skaidri salasāma.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Dānija ļauj aizpildīt regulai pievienoto veidlapu dāņu, angļu vai franču valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrija.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Tālr.: +45 7226 8400

Fakss +45 3393 3510

E-pasts: jm@jm.dk

Dokumentus var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu, ja saņemtajā dokumentā ir pilnībā atveidots izsniegtais dokuments un visa informācija par dokumentu ir skaidri salasāma.

Dānija ļauj aizpildīt regulai pievienoto veidlapu dāņu, angļu vai franču valodā.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Dānija ļauj aizpildīt regulai pievienoto veidlapu dāņu, angļu vai franču valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Dānija nevēlas izmantot 9. panta 1. un 2. punktā paredzētās iespējamās atkāpes.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dānija ļauj izsniegšanas apliecību aizpildīt dāņu, angļu vai franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Dānija ļauj izsniegšanas apliecību aizpildīt dāņu, angļu vai franču valodā.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Dānija ļauj diplomātiskajiem vai konsulārajiem pārstāvjiem izsniegt dokumentus saskaņā ar 13. panta 1. punktu.

15. pants - Tieša izsniegšana

Parasti tiesas var veikt izsniegšanu, kā aprakstīts Likumā par tiesu administrāciju [ressplejeloven] , un var lūgt palīdzību, lai to izdarītu.

Citas iestādes var arī veikt tiešu izsniegšanu ar tiesu varas amatpersonas starpniecību (neiesaistot tiesu).

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Attiecībā uz 19. panta 2. punktu Dānijas tiesa var pieņemt spriedumu arī tad, ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai piegādi, ja ir izpildīti 19. panta 2. punktā uzskaitītie nosacījumi.

Attiecībā uz 19. panta 4. punktu Dānijā, ja atbildētājs neierodas personīgi, pieteikums par lietas pārskatīšanu saskaņā ar šo noteikumu ir jāiesniedz viena gada laikā pēc sprieduma pasludināšanas dienas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Ziemeļvalstu nolīgums par savstarpēju palīdzību tieslietās 1974. Gada 26. aprīlis PDF (81 Kb) da

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.