Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Dokumentu iesniegšana

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Pārsūtītāja struktūra ir Augstā tiesa – Queens Bench - Foreign Process Section.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Saņēmēja struktūra ir Augstā tiesa – Queens Bench - Foreign Process Section.

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumenti tiks nosūtīti pa faksu vai pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta veidlapa tiks pieņemta angļu un franču valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Tālrunis:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fakss: +44 870 324 0025

E-pasts: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Tīmekļa vietne: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Paziņošana notiek, izmantojot vēstuli, faksu, e-pastu vai tālruni, un centrālā iestāde būs atbildīga par tulkojumu pārbaudi.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Apvienotā Karaliste pieņems standarta pieprasījuma veidlapas angļu un franču valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Apvienotā Karaliste plāno atkāpties no šiem noteikumiem, pamatojoties uz to, ka ar šo pantu tiktu pasliktināti tās tiesību aktu sarežģītie noteikumi par termiņiem un ierobežotiem laikposmiem. Ir svarīgi, lai izsniegšanas datumu varētu precīzi noteikt, jo ar to nosaka brīdi, no kura puse var prasīt aizmugurisku spriedumu. Apvienotā Karaliste neuzskata, ka šā noteikuma precīzā nozīme un tā paredzētā darbība praksē ir pietiekami skaidra; tādējādi tā varētu palielināt neskaidrību iespējas. Attiecīgi tā uzskata, ka būtu labāk, ja šo jautājumu reglamentētu valsts tiesību akti, vismaz līdz brīdim, kad tai būs bijusi iespēja izvērtēt, kā pēc regulas īstenošanas šis noteikums darbojas praksē citās dalībvalstīs.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Apvienotā Karaliste pieņems apliecinājumus angļu un franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Tas ir bezmaksas pakalpojums.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Apvienotā Karaliste neplāno iebilst pret to, ka tās teritorijā tiek īstenotas ar 13. panta 1. punktu piešķirtās tiesības.

15. pants - Tieša izsniegšana

Anglija un Velsa iebilst pret tiešu dokumentu izsniegšanu, kas paredzēta 15. panta 1. punktā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Saskaņā ar spēkā esošajiem Hāgas konvencijas noteikumiem, Apvienotās Karalistes tiesas, neskarot 1. punktu, var pasludināt spriedumu, ja ir izpildīti visi 2. punktā minētie nosacījumi.

Pēc sprieduma pasludināšanas ir paredzēts laikposms, kurā var iesniegt atbrīvojuma pieteikumu, kas paredzēts 4. punktā.

Apsverot aizmuguriska sprieduma atcelšanu, tiesai ir jāņem vērā, vai persona, kuras vēlas sprieduma atcelšanu, ir ātri iesniegusi pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 29/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.