Dokumentu iesniegšana

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentu saņemšanai ir pieejami šādi saziņas līdzekļi: pasts, fakss un elektroniskās datu pārraides kanāli saskaņā ar Civilprocesa kodeksa nosacījumiem.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Var izmantot igauņu vai angļu valodu.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrija.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tālrunis: +372 620 8183

Fakss: +372 620 8109

E-pasts: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Saskaņā ar regulas 4. panta 3. punktu un 10. panta 2. punktu Igaunijā tiek pieņemtas standarta veidlapas, kas aizpildītas igauņu vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Igaunijas tiesību aktos konkrēts termiņš nav noteikts.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Saskaņā ar regulas 4. panta 3. punktu un 10. panta 2. punktu Igaunijā tiek pieņemtas standarta veidlapas, kas aizpildītas igauņu vai angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Dokumentu izsniegšana parasti ir bez maksas.

Ja tiesas dokumentus izsniedz ar tiesu izpildītāja starpniecību, nodeva par dokumentu izsniegšanu ir EUR 40, ja ir bijis iespējams izsniegt dokumentus adresātam vai tā pilnvarotam pārstāvim:

1)        pēc adreses vai caur telesakaru datiem, kas ievadīti iedzīvotāju reģistrā, vai pa e-pastu: personal ID code@eesti.ee;

2)        pēc adreses, kas ievadīta pašnodarbināto personu un juridisko personu reģistrā, ko uztur Igaunija, vai caur telesakaru datiem, kas iekļauti šā reģistra informācijas sistēmā.

Iepriekš neminētos gadījumos tiesu izpildītājam maksājamā nodeva par procesuālo dokumentu izsniegšanu ir EUR 70. Ja personai, kurai izsniedzami dokumenti, ir juridisks pienākums reģistrēt savu adresi vai telesakaru datus iedzīvotāju reģistrā vai pašnodarbināto personu un juridisko personu reģistrā, ko uztur Igaunija, un ja šī persona nav izpildījusi savu pienākumu, tostarp ja reģistrā ievadītie dati kāda iemesla dēļ ir novecojuši vai nepareizi, un tādējādi, pamatojoties uz šiem datiem, procesuālos dokumentus nevar izsniegt, saskaņā ar lēmumu par tiesu izpildītāja nodevu EUR 35 no minētajiem EUR 70 ir jāmaksā personai, kura piesakās profesionālajiem pakalpojumiem, un EUR 35 ir jāmaksā personai, kurai izsniedzami dokumenti.

Ja procesuālo dokumentu nav bijis iespējams izsniegt, kaut arī tiesu izpildītājs ir darījis visu nepieciešamo un pamatoti iespējamo, lai izsniegtu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt EUR 40 nodevu, izdodot lēmumu par tiesu izpildītāja nodevu un izsniegšanas aktu par to, kādas darbības tiesu izpildītājs veicis, lai izsniegtu dokumentu.

Tiesu izpildītājs nevar pieprasīt nodevu, ja nav darījis visu nepieciešamo un pamatoti iespējamo, lai izsniegtu dokumentus likumā noteiktajā kārtībā tiesas noteiktajā termiņā un ja tiesas dokumentus nav bijis iespējams izsniegt.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Saskaņā ar regulas 13. panta 2. punktu dokumentus var izsniegt citas dalībvalsts diplomātiskie un konsulārie pārstāvji, kas atrodas Igaunijā, tikai tādā gadījumā, kad tie ir izsniedzami dokumentu izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajam.

15. pants - Tieša izsniegšana

Igaunijā dokumentus nevar izsniegt regulas 15. pantā minētajā kārtībā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Igaunijas tiesa var izdot nolēmumu lietā saskaņā ar regulas 19. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem, ja nav saņemts apliecinājums par procesuālā dokumenta izsniegšanu atbildētājam. Saskaņā ar regulas 19. panta 4. punkta trešo teikumu pieteikumu atbrīvot no nolēmuma pārsūdzības termiņa nokavējuma var iesniegt tiesā viena gada laikā pēc nolēmuma pasludināšanas dienas, ar ko tiesvedība lietā tiek izbeigta.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Līgums par tiesiskās palīdzības sniegšanu un tiesiskajām attiecībām civillietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās starp Igauniju un Poliju;

Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku.

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.