Dokumentu iesniegšana

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Sūtītājas iestādes ir apgabaltiesas (käräjäoikeudet), Tirgus tiesa (markkinaoikeus), apelācijas tiesas (hovioikeudet), Augstākā tiesa (korkein oikeus), izpildes iestāde (ulosottolaitos) un Tieslietu ministrija.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie dokumentu saņemšanas veidi: dokumentus var iesniegt pa pastu, faksu vai e-pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Valodas, kuras var izmantot standarta veidlapas aizpildīšanai: somu, zviedru un angļu valoda.

3. pants - Centrālā iestāde

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrija (Oikeusministeriö)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tālr.: (358-9) 16 06 76 28

Fakss: (358-9) 16 06 75 24

E-pasts: central.authority@om.fi

Dokumentus var iesniegt pa pastu, faksu vai e-pastu.

Valodas: somu, zviedru un angļu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Veidlapu var aizpildīt somu, zviedru vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Saskaņā ar 9. panta 3. punktu Somija informē Komisiju, ka tā nepiemēros 9. panta 1. un 2. punkta noteikumus. Pašreizējā situācijā panta noteikumiem nav iedomājama nozīme no valsts tiesību sistēmas viedokļa, tāpēc Somijas praksē tie nav piemērojami.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Apliecinājuma veidlapu var aizpildīt somu, zviedru vai angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Ārzemju pārsūtītājai aģentūrai nav jāmaksā par dokumentu izsniegšanu.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Somija neiebilst pret šo izsniegšanas veidu.

15. pants - Tieša izsniegšana

Somija neiebilst pret šo izsniegšanas veidu.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Tā kā Somija nesniedz 19. panta 2. punktā minēto paziņojumu, Somijas tiesas nevar pieņemt spriedumus lietās saskaņā ar 19. panta 2. punktu. Līdz ar to nav vajadzīgs 19. panta 4. punktā minētais paziņojums.

Lapa atjaunināta: 18/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.