Dokumentu iesniegšana

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Pārsūtītājas struktūras Francijā ir tiesu izpildītāji (huissiers de justice) un tiesu kancelejas (greffes des tribunaux).

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Saņēmējas struktūras Francijā ir tikai tiesu izpildītāji.

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumenti jānosūta pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Francija pieņem I pielikumā paredzēto standarta pieprasījuma veidlapu, ja tā ir aizpildīta franču valodā vai vienā no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu vai spāņu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Savstarpējās palīdzības, starptautisko tiesību un ES tiesību departaments (Département de l’entraide, du droit international privéen et européen – DEDIPE)

Adrese:

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civillietu un apliecinājumu direktorāts)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 , place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tālr.: 00 33 (0) 1 44 77 61 05

Fakss: 00 33 (0) 1 44 77 61 22

E-pasts: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Valodas: franču un angļu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Francija pieņem I pielikumā paredzēto standarta pieprasījuma veidlapu, ja tā ir aizpildīta franču valodā vai vienā no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu vai spāņu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Saskaņā ar Francijas tiesību aktiem dokuments jāizsniedz noteiktā laikposmā, kā norādīts 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punktā.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Izsniegšanas apliecinājumu un izsniegtā dokumenta kopiju var aizpildīt franču valodā vai vienā no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu vai spāņu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Fiksētā maksa par dokumentu izsniegšanu, ko veic tiesu izpildītājs (huissier de justice), ir EUR 48,75 (2016. gada 26. februāra rīkojums (arrêté)). Šī nodeva jāmaksā, kad dokumenti tiek izsniegti, ja vien pieteikuma iesniedzējs nesaņem juridisko palīdzību.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Francija iebilst pret citu dalībvalsti, kura Francijas teritorijā izsniedz tiesas dokumentus, izmantojot diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus, ja vien persona, kurai izsniedz dokumentu, nav šīs dalībvalsts pilsonis.

15. pants - Tieša izsniegšana

Francija neiebilst pret tiešu izsniegšanu, kas paredzēta 15. panta 1. punktā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Neskatoties uz 1. punkta noteikumiem, Francijas tiesnesis var pieņemt spriedumu, ja ir izpildīti visi 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

Pieteikums par atbrīvojumu, kā paredzēts 4. punktā, jāiesniedz viena gada laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

1954. gada 1. marta Konvencija par civilprocesu,

1965. gada 15. novembra Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās,

Nolīgums starp Franciju un Vāciju, lai atvieglotu 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijas par civilprocesu piemērošanu, parakstīts 1961. gada 6. maijā

Konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās, kas 1956. gada 1. martā parakstīta starp Franciju un Beļģiju un kurā grozījumi izdarīti ar vēstuļu apmaiņu 1960. gada 23. un 30. augustā

Nolīgums, kas 1967. gada 5. aprīlī parakstīts starp Francijas Republikas valdību un Polijas Tautas Republikas valdību, lai atvieglotu 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijas piemērošanu,

Konvencija (1922. gada 2. februāris) par tiesvedības formalitāšu vienkāršošanu starp personām, kas dzīvo Francijā un Apvienotajā Karalistē

Nolīgums starp Francijas Republiku un Dienvidslāvijas Sociālistisko Federālo Republiku, lai atvieglotu 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijas par civilprocesu piemērošanu, parakstīts 1969. gada 29. oktobrī Belgradā,

Konvencija starp Francijas Republiku un Rumānijas Sociālistisko Republiku par juridisko palīdzību civillietās un komerclietās, parakstīta 1974. gada 5. Novembrī Parīzē,

Konvencija par tiesisko palīdzību un sadarbību starp Francijas Republiku un Austrijas Republiku, kas papildina 1954. gada 1. marta Hāgas konvenciju par civilprocesu, parakstīta 1979. gada 27. februārī Vīnē,

Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un ģimenes lietās, par spriedumu atzīšanu un izpildi starp Francijas Republiku un Ungārijas Tautas Republiku, parakstīta 1980. gada 31. jūlijā Budapeštā,

Konvencija starp Francijas Republikas valdību un Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas valdību par tiesisko palīdzību un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās, ģimenes lietās un komerclietās, parakstīta 1984. gada 10. maijā,

Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās starp Francijas Republikas valdību un Bulgārijas Tautas Republikas valdību, parakstīta 1989. gada 18. janvārī Sofijā.

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.