Dokumentu iesniegšana

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Tiesas dokumentu pārsūtīšanas iestāde ir tiesa, kas izsniedz dokumentu (Civilprocesa kodeksa (ZPO) 1069. panta 1. punkts).

Ārpustiesas dokumentu pārsūtīšanas iestāde ir apgabaltiesa (Amtsgericht), kuras darbības teritorijā personai, kas izsniedz dokumentu, ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta; notariālo izpildu aktu gadījumā tā ir apgabaltiesa, kuras darbības teritorijā atrodas notāra birojs; juridisko personu gadījumā tā ir apgabaltiesa, kuras darbības teritorijā atrodas galvenais birojs; federālo zemju valdības var izdot izpildu rīkojumu, kas uzdod vienai apgabaltiesai izpildīt pārsūtītājas iestādes uzdevumus darbības teritorijās, uz kurām attiecas vairākas vietējās apgabaltiesas (ZPO 1069. panta 1. punkts).

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Vācijas saņēmēja iestāde Regulas (EK) Nr. 1393/2007 2. panta 2. punkta izpratnē ir apgabaltiesa Vācijas Federatīvajā Republikā, kuras darbības teritorijā ir izsniedzams dokuments. Federālo zemju valdības var izdot izpildu rīkojumu, kas uzdod vienai apgabaltiesai veikt saņēmējas iestādes uzdevumus darbības teritorijās, uz kurām attiecas vairākas vietējās apgabaltiesas.

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejami šādi saziņas veidi:

— dokumentu saņemšanai un nosūtīšanai: pasts un privāta kurjera pakalpojumi,

— citai saziņai: tālrunis un e-pasts.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Veidlapu var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Katrā federālajā zemē centrālās iestādes uzdevumu veic federālās zemes valdības izraudzīta iestāde. Parasti tās ir federālās zemes tiesu iestādes vai federālās zemes Augstākā reģionālā tiesa (Oberlandesgericht).

Norādītā adrese ir, pirmkārt, biroja adrese, ja tāda pieejama, vai arī — un dažos gadījumos papildus — tiek norādīta pasta adrese.

Ekspressūtījumiem un pakām (tostarp maza izmēra pakām) lūgums izmantot tikai biroja adresi.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

I pielikumā norādīto veidlapu (pieprasījumu) var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

No pieteicēja viedokļa, kas saskaņā ar Vācijas tiesību aktu 8. panta 3. punktu un 9. panta 2. punktu ir vienīgais apsvērums, precīzu norādi par dokumenta izsniegšanas datumu reti izmanto termiņa aprēķināšanai, jo parasti ir pietiekami, ja dokuments sasniedz tiesu noteiktajā termiņā, ja to izsniedz nekavējoties (ZPO 167. pants). Ja atsevišķā gadījumā precīzai norādei par dokumenta izsniegšanas datumu ir būtiska nozīme, ZPO 222. panta 2. punktu piemēro kopā ar Vācijas Civilkodeksa 187. pantu un turpmākajiem pantiem.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

I pielikumā norādīto veidlapu (sertifikātu) var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Parasti 11. panta 2. punktā minētās izmaksas nosaka līdz EUR 20,50 apmērā. Izmaksas aprēķina saskaņā ar tiesību aktiem par tiesas izdevumiem un atkarībā no pieprasītā pakalpojuma veida.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā 13. panta 1. punkta izpratnē diplomātiskajiem vai konsulārajiem pārstāvjiem nav atļauts izsniegt dokumentu, ja vien šis dokuments nav izsniedzams pārsūtītājas valsts pilsonim.

15. pants - Tieša izsniegšana

Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar 15. pantu drīkst izsniegt tikai tādus dokumentus, kuru tieša izsniegšana ir atļauta saskaņā ar Vācijas Civilprocesa likumu (ZPO 166. panta 2. punkts). Pieteikuma par lietas ierosināšanu tieša izsniegšana nav atļauta. Tieša izsniegšana ir atļauta, piemēram, izpildes rīkojuma gadījumā saskaņā ar ZPO 750. pantu, izpildāmo spriedumu gadījumā saskaņā ar ZPO 794. panta 1. punkta 5. apakšpunktu un 797. pantu, apķīlāšanas rīkojumu gadījumā saskaņā ar ZPO 922. panta 2. punktu un noregulējuma procedūru gadījumā saskaņā ar ZPO 935. un 936. pantu. Gadījumus, kuros pieļauj tiešu izsniegšanu, regulē ZPO 191. pants un turpmākie panti.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Ja ir izpildīti 19. panta 2. punktā minētie nosacījumi un tiesas pavēste vai līdzīgs dokuments ir publiski izsniegts Vācijas Federatīvajā Republikā, Vācijas tiesas var pieņemt spriedumu.

Pieteikumu par nokavētā prasības termiņa atjaunošanu 19. panta 4. punkta izpratnē nevar iesniegt, ja no nokavētā prasības termiņa beigām pagājis vairāk nekā viens gads.

Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.