Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Dokumentu iesniegšana

Gibraltārs

Saturu nodrošina
Gibraltārs

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Nosūtītāja iestāde ir Gibraltāra Augstākās tiesas sekretārs.

Paziņojumi nosūtītājai iestādei būtu jāsūta:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tālr.: +44 20 7008 1577

Fakss: +44 20 7008 3629

E-pasts: ukgglu@fco.gov.uk

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Saņēmēja iestāde ir Gibraltāra Augstākās tiesas sekretārs.

Paziņojumi saņēmējai iestādei būtu jāsūta:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

Londona

SW1A 2AH

Tālr.: +44 20 7008 1577

Fakss: +44 20 7008 3629

E-pasts: ukgglu@fco.gov.uk

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumenti tiks nosūtīti pa faksu vai pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta veidlapa tiks pieņemta angļu un franču valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Gibraltāra Augstākās tiesas sekretāram

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Tālr.: +350 200 78808 01

Fakss: +350 200 77118 01

Oficiāla saziņa ar saņēmēju iestādi jāadresē sekretāram, bet jānosūta ar starpnieku:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

Londona

SW1A 2AH

Tālr.: +44 20 7008 1577

Fakss: +44 20 7008 3629

E-pasts: ukgglu@fco.gov.uk

Paziņošana notiek, izmantojot vēstuli, faksu, e-pastu vai tālruni, un centrālā iestāde būs atbildīga par tulkojumu pārbaudi.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Apvienotā Karaliste pieņems standarta pieprasījuma veidlapas angļu un franču valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Apvienotā Karaliste plāno atkāpties no šiem noteikumiem, pamatojoties uz to, ka ar šo pantu tiktu pasliktināti tās tiesību aktu sarežģītie noteikumi par termiņiem un ierobežotiem laikposmiem. Ir svarīgi, lai izsniegšanas datumu varētu precīzi noteikt, jo ar to nosaka brīdi, no kura puse var prasīt aizmugurisku spriedumu. Apvienotā Karaliste neuzskata, ka šā noteikuma precīzā nozīme un tā paredzētā darbība praksē ir pietiekami skaidra; tādējādi tā varētu palielināt neskaidrību iespējas. Attiecīgi tā uzskata, ka būtu labāk, ja šo jautājumu reglamentētu valsts tiesību akti, vismaz līdz brīdim, kad tai būs bijusi iespēja izvērtēt, kā pēc regulas īstenošanas šis noteikums darbojas praksē citās dalībvalstīs.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Apvienotā Karaliste pieņems apliecinājumus angļu un franču valodā.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Apvienotā Karaliste neplāno iebilst pret to, ka tās teritorijā tiek īstenotas ar 13. panta 1. punktu piešķirtās tiesības.

15. pants - Tieša izsniegšana

Gibraltārs neiebilst pret tiešu dokumentu izsniegšanu, kas paredzēta 15. panta 1. punktā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Saskaņā ar spēkā esošajiem Hāgas konvencijas noteikumiem, Apvienotās Karalistes tiesas, neskarot 1. punktu, var pasludināt spriedumu, ja ir izpildīti visi 2. punktā minētie nosacījumi.

Pēc sprieduma pasludināšanas ir paredzēts laikposms, kurā var iesniegt atbrīvojuma pieteikumu, kas paredzēts 4. punktā.

Apsverot aizmuguriska sprieduma atcelšanu, tiesai ir jāņem vērā, vai persona, kuras vēlas sprieduma atcelšanu, ir ātri iesniegusi pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 12/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.