Dokumentu iesniegšana

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Ungārijā pārsūtītāja struktūra ir:

  • tiesas dokumentu gadījumā tiesa, kuras procedūras ietvaros izsniedzamais dokuments ir izveidots;
  • ja dokumenti ir izveidoti notariālas procedūras ietvaros, notārs, kura procedūras ietvaros dokuments ir izveidots;
  • ārpustiesas dokumentu gadījumā par tiesu sistēmu atbildīgais ministrs.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Ungārijā saņēmēja struktūra ir:

  • rajona tiesa, kurai ir jurisdikcija saskaņā ar adresāta dzīvesvietas adresi, kas norādīta tiesiskās palīdzības lūgumā (lakcím szerint illetékes járásbíróság), un Budapeštā — Peštas Centra rajona tiesa (Pesti Központi Kerületi Bíróság); un
  • Ungārijas Tiesu izpildītāju asociācija.

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Saņēmēja iestāde pieņem dokumentus pa pastu, faksu vai elektroniski.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Ungāru, vācu, angļu, franču valoda.

3. pants - Centrālā iestāde

Ungārijā centrālās struktūras uzdevumus veic par tiesu sistēmu atbildīgais ministrs.

Tieslietu ministrija (Igazságügyi Minisztérium)

Starptautisko privāttiesību departaments (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adrese: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adrese: Pf. 2., 1357 Budapest

Tālr.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fakss: +36 1 550 3946

E-pasts: nmfo@im.gov.hu

Valodas: ungāru, vācu, angļu un franču.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Papildus ungāru valodai dokumenti tiek pieņemti arī vācu, angļu un franču valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Noteikums neattiecas uz Ungāriju.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Papildus ungāru valodai dokumenti tiek pieņemti arī vācu, angļu un franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Tiesas veikta dokumentu izsniegšana ir bez maksas.

Nodeva par tiesu izpildītāja veiktu dokumentu izsniegšanu ir HUF 7500. Tā ir jāmaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu uz turpmāk norādīto kontu, un pieteikumam ir jāpievieno maksājuma apliecinājums.

  • Saņēmējs: Ungārijas Tiesu izpildītāju asociācija
  • Banka: Budapest Bank Nyrt
  • SWIFT (BIC) kods: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Informācija, kas jānorāda maksājuma mērķī: pieteikuma KU2 atsauces numurs, adresāta nosaukums

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Izsniegšana saskaņā ar 13. pantu attiecas uz Ungāriju tikai tad, ja adresāts ir pārsūtītājas dalībvalsts pilsonis.

15. pants - Tieša izsniegšana

Izsniegšana saskaņā ar Regulas 15. pantu Ungārijā tiek veikta, ievērojot tiesību aktus, ar ko reglamentē tiesu izpildītāju veiktu izsniegšanu.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Dažos šādos gadījumos Ungārijas tiesas var izdot spriedumu, ja ir izpildīti visi 19. panta 2. punkta nosacījumi.

Ungārijā pieteikuma iesniegšanas termiņš saskaņā ar 19. panta 4. punktu ir viens gads.

Lapa atjaunināta: 02/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.