Dokumentu iesniegšana

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Īrijas pārsūtītāja iestāde sākot ar 2019. gada 15. aprīli ir Apvienotais tiesas birojs, Castlebar, Mayo apgabals.

Service of EU documents (ES dokumentu izsniegšana)
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-pasts: serviceofeudocuments@courts.ie

Jebkurus jautājumus saistībā ar izsniegšanas pieprasījumiem, kas iesniegti pirms 2019. gada 15. aprīļa, nosūta birojam, no kura nosūtīts pieprasījums.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Īrijas saņēmēja iestāde sākot ar 2019. gada 15. aprīli ir Apvienotais tiesas birojs, Castlebar, Mayo apgabals.

Service of EU documents (ES dokumentu izsniegšana)
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-pasts: serviceofeudocuments@courts.ie.

Jebkurus jautājumus saistībā ar izsniegšanas pieprasījumiem, kas iesniegti pirms 2019. gada 15. aprīļa, nosūta birojam, kuram nosūtīts pieprasījums.

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Pieejamie saņemšanas līdzekļi: dokumentus var nosūtīt pa pastu vai ar pakalpojumu sniedzēja, piemēram, eksprespiegādes pakalpojumu sniedzēja palīdzību.

Paziņojumus par administratīviem iemesliem var veikt arī pa e-pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Standarta veidlapu var aizpildīt īru vai angļu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Paziņojumus angļu vai īru valodā var nosūtīt pa pastu vai pa faksu Augstās tiesas centrālajam birojam, zvanot uz (353-1) 872 56 69. Paziņojumus Augstās tiesas centrālajam birojam ir iespējams veikt arī pa tālruni, zvanot uz (353-1) 888 60 00.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Īrija pieņem pieteikuma veidlapu (standarta veidlapu) īru vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šī punkta noteikumi netiek piemēroti Īrijas tiesību aktos.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Īrija pieņem izsniegšanas apliecinājumu īru vai angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Ja saskaņā ar 11. panta 2. punktu tiek lūgta personīga izsniegšana, šādu izsniegšanu veic tiesībaizsardzības aģentūra, privātdetektīvs vai advokāts, ieturot maksu, par kuru puses ir vienojušās; šī maksa parasti ir robežās no EUR 70 līdz EUR 100.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Īrija pret to neiebilst.

15. pants - Tieša izsniegšana

Regulas Nr. 1393/2007 15. pants kā alternatīvu piegādei pa pastu ļauj personai veikt individuālu izsniegšanu ar advokāta vai tiesas kurjera starpniecību.

Advokātu var atrast, sekojot šai saitei:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem Īrijas tiesa var pieņemt spriedumu pat tad, ja nav saņemts dokumentu izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ja ir izpildīti visi 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

Saistībā ar 19. panta 4. punktu tiesai ir jāpārliecinās, ka pieteikums par atbrīvojumu ir iesniegts saprātīgā termiņā pēc tam, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Nav.

Lapa atjaunināta: 17/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.