Dokumentu iesniegšana

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Saskaņā ar grozījumiem Latvijas Republikas Civilprocesa likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī, tika ieviestas izmaiņas ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanā Latvijas Republikā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 ( 2007. gada 13. novembris ) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ( dokumentu izsniegšana ), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000. Proti, Centrālā iestāde, kas saņems un izpildīs ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumus būs Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Council of Sworn Bailiffs of Latvia) . Papildus tam, tiks noteikta maksa 113,97 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru dokumentu izsniegšanas lūgumu. Maksājumu nepieciešams veikt ar bankas pārskaitījumu un bankas komisijas maksas uzņemas persona, kura veic pamatmaksājumu par dokumentu izsniegšanu.

Kompetentā Centrālā iestāde:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Council of Sworn Bailiffs of Latvia)

(Sākot ar 2019. gada 16. decembri) Adrese: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Latvija

Tālruņa Nr.: +371 67290005, Fakss: +371 67290006

E-pasts: documents@lzti.lv

Bankas konta informācija:

Reģistrācijas Nr.90001497619

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

Konta Nr.: LV93HABA0551038096742

SWIFT kods: HABALV22

Maksājuma mērķis: informācija par adresātu

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Latvijā citu dalībvalstu pieprasījumus par dokumentu izsniegšanu un dokumentu izsniegšanas apliecinājumus pieņems, ja tie būs iesniegti pa pastu.

Paziņojumus, izmantojot citas standarta veidlapas, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1393/2007 var iesniegt arī, izmantojot citus saziņas līdzekļus, kuri pieejami attiecīgajai Latvijas tiesai.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Papildu latviešu valodai Latvijā pieņem veidlapas, kuras aizpildītas angļu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā institūcija ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Council of Sworn Bailiffs of Latvia)

(Sākot ar 2019. gada 16. decembri) Adrese: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Latvija

Tālruņa Nr.: +371 67290005, Fakss: +371 67290006

E-pasts: documents@lzti.lv

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Dokumentu izsniegšanas lūgumu, kas sastādīts, izmantojot Regulas I pielikumā paredzēto veidlapu, Latvija pieņem latviešu vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 56.1 panta pirmo daļu, ja tiesas dokumenti piegādāti šā likuma 56.pantā noteiktajā kārtībā, izņemot tā devītajā daļā paredzēto gadījumu, uzskatāms, ka personai ir paziņots par tiesas sēdes vai procesuālās darbības laiku un vietu vai par attiecīgā dokumenta saturu un tiesas dokumenti ir izsniegti:

1) datumā, kad adresāts vai cita persona tos pieņēmusi saskaņā ar šā likuma 56.panta trešo, septīto vai astoto daļu;

2) datumā, kad persona atteikusies tos pieņemt (57.pants);

3) septītajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar pasta sūtījumu;

4) trešajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar elektroniskā pasta sūtījumu;

5) trešajā dienā pēc nosūtīšanas, paziņojot tiešsaistes sistēmā.

Saskaņā ar minētā panta otro daļu, tas, ka tiesas dokumenti ir piegādāti uz fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adresi, deklarācijā norādīto papildu adresi, fiziskās personas norādīto adresi saziņai ar tiesu vai juridiskās personas juridisko adresi un no pasta tiek saņemta izziņa par sūtījuma izsniegšanu vai dokumenti tiek nosūtīti atpakaļ, pats par sevi neietekmē dokumentu paziņošanas faktu. Prezumpciju, ka dokumenti ir izsniegti septītajā dienā no to nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar pasta sūtījumu, vai trešajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar elektroniskā pasta sūtījumu vai paziņojot tiešsaistes sistēmā, adresāts var atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no viņa gribas bijuši par šķērsli dokumentu saņemšanai norādītajā adresē.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Dokumentu izsniegšanas apliecinājumu, kas sastādīts, izmantojot Regulas I pielikumā paredzēto veidlapu, Latvija pieņem latviešu vai angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Latvija dokumentus izsniedz saskaņā ar Regulas 11. panta 2. punkta „a" apakšpunktu, tāpēc ir noteikta maksa 133.33 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru dokumentu izsniegšanas lūgumu. Maksājumu nepieciešams veikt ar bankas pārskaitījumu un bankas komisijas maksas uzņemas persona, kura veic pamatmaksājumu par dokumentu izsniegšanu.

Bankas konta informācija:

Reģistrācijas Nr.90001497619

(Sākot ar 2019. gada 16. decembri) Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

Konta Nr.: LV93HABA0551038096742

SWIFT kods: HABALV22

Maksājuma mērķis: informācija par adresātu

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Latvija iebilst pret dokumentu izsniegšanu saskaņā ar Regulas 13. panta 1. punktu, izņemot gadījumus, kad dokumentus izsniedz attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem.

15. pants - Tieša izsniegšana

Latvijas tiesību akti nepieļauj dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Regulas 15. pantu.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Latvijā neatkarīgi no Regulas 19. panta 1. punktā noteiktā tiesas vai tiesnesis var pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ar nosacījumu, ka ir ievēroti Regulas 19. panta 2. punktā minētie nosacījumi. Latvijā nav paredzēts noteikts laikposms, pēc kura personu pieteikumi atbrīvot no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma netiek pieņemti, ar nosacījumu, ka ir ievēroti Regulas 19. panta 4. punktā minētie nosacījumi.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Latvijas Republika uztur spēkā divus noslēgtos līgumus

1) Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, Ģimenes, darba un krimināllietās;

2)  Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku.

Lapa atjaunināta: 10/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.