Dokumentu iesniegšana

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dokumentus personīgi var izsniegt tiesu izpildītājs (huissier); šis izsniegšanas veids franču valodā tiek apzīmēts ar jēdzienu signification.

Tiesu izpildītāji pieejami šajā vietnē:

http://www.huissier.lu/members.php

Dokumentus var izsniegt arī tiesas sekretārs (greffier), parasti nosūtot ierakstītu vēstuli; šis izsniegšanas veids franču valodā tiek apzīmēts ar vispārīgāku jēdzienu notification.

Informācija pieejama šajā tīmekļa vietnē:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tieslietu ministrijai šajā jautājumā nav pilnvaru, tāpēc vēstules vai citus dokumentus, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu, nedrīkst adresēt ministrijai.

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesu izpildītāji pieejami šajā vietnē:

http://www.huissier.lu/members.php

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Saņemšana iespējama

pa pastu, e-pastu, faksu vai tālruni.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Franču un vācu valoda.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Augstākās tiesas (Cour supérieur de Justice) ģenerālprokuratūra (Parquet Général).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Pasta adrese: L-2080 Luxembourg

Tālr.: (+352) 47 59 81-2336

Fakss: (+352) 47 05 50

E-pasts: parquet.general@justice.etat.lu

Valodas: franču un vācu valoda.

Tieslietu ministrijai šajā jautājumā nav pilnvaru, tāpēc vēstules vai citus dokumentus, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu, nevar adresēt ministrijai.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Luksemburga atļauj pieteikuma veidlapu (standarta veidlapu) aizpildīt vācu valodā, kā arī franču valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem dokuments jāizsniedz noteiktajā termiņā, kā paredzēts 2007. gada 13. novembra Regulas (EK) Nr. 1393/2007 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punktā.

Ja dokumentu izsniedz tiesas izpildītājs personīgi (signification), paziņojumā par izsniegšanu (exploit) jānorāda izsniegšanas datums, t.i., datums, kurā paziņojums par izsniegšanu tiek piegādāts adresātam vai adresāta dzīvesvietas adresē, vai datums, kurā dokuments tiek atstāts adresāta dzīvesvietas adresē.

Ja adresāts atsakās pieņemts izsniedzamā dokumenta kopiju, tiesu izpildītājs to pieraksta paziņojumā par izsniegšanu. Šajā gadījumā dokuments tiek uzskatīts par izsniegtu datumā, kad to uzrāda adresātam.

Ja nav zināma mājas vai dzīvesvietas adrese personai, kurai paredzēts izsniegt dokumentu, tiesu izpildītājs sagatavo izsniegšanas protokolu (procès-verbal), kurā sīki izklāstītas veiktās adresāta meklēšanas darbības. Dokumentu uzskata par izsniegtu, kad tiek sastādīts izsniegšanas protokols.

Ja dokuments tiek izsniegts, nosūtot ierakstītu vēstuli (notification), Luksemburga piemēro dubultu datumu sistēmu.

Sūtītāja datums atšķiras no adresāta datuma.

Attiecībā uz sūtītāju izsniegšanas datums ir nosūtīšanas datums.

Attiecībā uz adresātu izsniegšanas datums ir datums, kad dokuments tiek piegādāts adresātam.

Ja adresāts atsakās pieņemt ierakstīto vēstuli, pasta darbinieks ieraksta to saņemšanas apstiprinājumā un atgriež ierakstīto vēstuli, kurai pievieno saņemšanas apstiprinājumu. Šajā gadījumā dokuments tiek uzskatīts par izsniegtu datumā, kad adresātam tiek uzrādīta ierakstītā vēstule.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Luksemburga atļauj pieteikuma veidlapu (standarta veidlapu) aizpildīt vācu valodā, kā arī franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vienotā fiksētā likme ir EUR 138.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Luksemburga iebilst, ka tās diplomātiskie un konsulārie pārstāvji tieši izsniedz tiesas un ārpustiesas dokumentus citā dalībvalstī.

Luksemburga iebilst arī pret to, kā citu dalībvalstu diplomātiskie un konsulārie pārstāvji izsniedz šādus dokumentus tās teritorijā, ja vien dokumentu nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajam.

15. pants - Tieša izsniegšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Luksemburga pieļauj tiešu izsniegšanu saskaņā ar 15. pantu Regulā (EK) Nr. 1393/2007.

Tieslietu ministrijai šajā jautājumā nav pilnvaru, tāpēc vēstules vai citus dokumentus, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu, nedrīkst adresēt.

Dokumentus var izsniegt tiesu izpildītāji.

Adresāta valsts tiesu izpildītāji nav atbildīgi par to, lai dokumenta veidlapa un saturs, ko tieši pārsūtījusi attiecīgā persona, būtu pareizi. Viņi ir atbildīgi tikai par formalitātēm un procedūrām, ko tie piemēro, izsniedzot dokumentus adresāta valstī.

Tiesu izpildītāji pieejami šajā vietnē:

http://www.huissier.lu/members.php

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Neskatoties uz 19. panta 1. punktu, Luksemburgas tiesas var pieņemt nolēmumu, ja ir izpildīti 19. panta 2. punktā minētie nosacījumi.

Saskaņā ar 19. panta 4. punktu pieteikumu par atbrīvojumu Luksemburgā var atzīt par nepieņemamu, ja tas nav iesniegts saprātīgā termiņā - novērtē tiesnesis -, sākot no brīža, kad atbildētājs ir uzzinājis par nolēmumu vai laiku, kad beigusies rīcības neiespējamība; pieteikumus nevar iesniegt vairāk kā vienu gadu pēc nolēmuma izsniegšanas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

/

Lapa atjaunināta: 12/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.