Dokumentu iesniegšana

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Ģenerālprokurora birojs

Adrese: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Pasta indekss: VLT1311

Tālr.: +356 22265000

E-pasts: info@stateadvocate.mt

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Ģenerālprokurora birojs

Adrese: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Pasta indekss: VLT1311

Tālr.: +356 22265000

E-pasts: info@stateadvocate.mt

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentu saņemšanas veidi: dokumentu oriģināli līdz ar Regulas (EK) Nr. 1393/2007 1. pielikumu un maksājuma uzdevumu būtu jānosūta pa pastu. Kopijas var jau iepriekš nosūtīt pa faksu un/vai pa e-pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta veidlapas aizpildīšanai var izmantot angļu vai maltiešu valodu.

3. pants - Centrālā iestāde

Ģenerālprokurora birojs

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, il-Belt Valletta

VLT1311

Tālr.: +356 22265000

E-pasts: info@stateadvocate.mt

Ģeogrāfiskās jurisdikcijas apgabali: Malta un Gozo

Saņemšanas un saziņas veidi un valodas: angļu valoda

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Angļu.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Malta ir paredzējusi piemērot atkāpi no 9. panta 2. punkta, jo tas neatbilst Maltas procesuālajām tiesībām.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Angļu.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Šīs regulas 11. panta 2. punktā norādītās izmaksas ir fiksēta nodeva EUR 50 apmērā par katru izsniedzamo dokumentu.

Šo nodevu maksā pirms izsniegšanas. Dokumentus atdod atpakaļ iesniedzējam bez apstrādes, ja paziņojuma pieprasījumam nav pievienots minētās nodevas samaksu apliecinošs bankas maksājuma uzdevums. Nodevu maksā ar bankas pārskaitījumu tā persona, kurai nodeva atlīdzināma, ja netiek veikta pieprasījuma apstrāde. Nodevu maksā ar bankas pārskaitījumu Ģenerālprokurora birojam, kura bankas rekvizīti ir šādi:

Bankas nosaukums: Central Bank of Malta

Konta nosaukums: AG Office – Receipt of Service Documents

Konta numurs: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift kods: MALTMTMT

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Ir iebildumi.

15. pants - Tieša izsniegšana

Nav iebildumu.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Tas nav iespējams, jo pieprasīts izsniegšanu pierādīt. Ja spriedumu taisa pret fizisku personu un šai personai par to nav iepriekš pienācīgi paziņots ar tiesas pavēsti, personai ir tiesības trīs mēnešu laikā pēc sprieduma taisīšanas pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nav.

Lapa atjaunināta: 04/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.