Dokumentu iesniegšana

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Nīderlandē visas tiesu varas amatpersonas ir pārsūtītājas struktūras. Meklējiet pārsūtītājas struktūras, izmantojot vietni: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Nīderlandē visas tiesu varas amatpersonas un centrālā struktūra ir saņēmējas struktūras. Meklējiet saņēmējas struktūras, izmantojot vietni: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Tiesu varas amatpersonas var saņemt dokumentus pa pastu. Saņēmējas struktūras, kuru faksa numurs vai e-pasta adrese ir norādīti pielikumā, var saņemt dokumentus arī pa faksu vai e-pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Valodas, kuras var izmantot, lai aizpildītu regulas 4. panta 3. punktā minēto veidlapu un regulas 10. panta 2. punktā minēto izsniegšanas apliecinājumu, ir angļu un vācu valoda.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā struktūra ir Karaliskā Tiesu varas amatpersonu profesionālā organizācija (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adrese:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR THE HAGUE

Netherlands

Tālr.: + 31 70 890 35 30

E-pasts: kbvg@kbvg.nl

Tīmekļa vietne: http://www.kbvg.nl/

Centrālā struktūra var saņemt/nosūtīt dokumentus pa pastu, e-pastu vai tālruni holandiešu vai angļu valodā.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Valodas, kuras var izmantot, lai aizpildītu regulas 4. panta 3. punktā minēto veidlapu un regulas 10. panta 2. punktā minēto izsniegšanas apliecinājumu, ir angļu un vācu valoda.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Nīderlandē, ja dokuments ir jāizsniedz noteiktā termiņā, dienu, kas jāņem vērā attiecībā uz iesniedzēju, nosaka saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem.

Ja dokuments saskaņā ar kādas ES valsts tiesību aktiem ir jāsagatavo noteiktā termiņā, dienu, kas jāņem vērā attiecībā uz iesniedzēju, nosaka saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Valodas, kuras var izmantot, lai aizpildītu regulas 4. panta 3. punktā minēto veidlapu un regulas 10. panta 2. punktā minēto izsniegšanas apliecinājumu, ir angļu un vācu valoda.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Fiksēta samaksa par tiesu varas amatpersonas nodarbināšanu vai tādas personas nodarbināšanu, kas ir kompetenta saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, ir 65 EUR.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Nīderlande neiebilst pret iespēju, ka kāda dalībvalsts var tieši, nepiemērojot piespiedu pasākumus, izmantojot savus diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus, izsniegt tiesas dokumentus personām, kas dzīvo Nīderlandē.

15. pants - Tieša izsniegšana

Dokumentu tieša izsniegšana, ko, pamatojoties uz regulas 15. pantu, veic tiesu varas amatpersona, ir atļauta attiecībā uz personām, kas dzīvo Nīderlandē.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Nīderlandē tiesneši, atkāpjoties no 19. panta 1. punkta, var pasludināt spriedumu, ja ir ievēroti 19. panta 2. punkta nosacījumi.

Pieteikums par atbrīvojumu no termiņa nokavējuma, kas minēts regulas 19. panta 4. punktā, ir pieņemams, ja tas ir iesniegts viena gada laikā no nolēmuma pieņemšanas dienas.

Lapa atjaunināta: 01/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.