Dokumentu iesniegšana

Polija

Saturu nodrošina
Polija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Kompetentā struktūra ir rajona tiesa (sąd rejonowy), kuras rajonā ir jāveic izsniegšana

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus var saņemt tikai pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Veidlapu var aizpildīt poļu, angļu vai vācu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Tieslietu ministrija

Starptautiskās sadarbības un Eiropas tiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Varšava

Tālrunis/Fakss: +48 22 6280949 01

Valodas: poļu, angļu un vācu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Valodas, kuras var izmantot I pielikumā paredzētās veidlapas aizpildīšanai: poļu, angļu un vācu valoda.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Polijas likumi neparedz prasību izsniegt dokumentus noteiktā termiņā.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Valodas, kuras var izmantot I pielikumā paredzētās veidlapas aizpildīšanai: poļu, angļu un vācu valoda.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Par dokumentu izsniegšanu netiek iekasētas nodevas.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Polija iebilst pret dokumentu izsniegšanu, izmantojot diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus, ja vien dokumentus nav paredzēts izsniegt dokumentu izcelsmes dalībvalsts pilsoņiem.

15. pants - Tieša izsniegšana

Polija iebilst pret šajā pantā minēto izsniegšanas veidu Polijas teritorijā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Pieteikumu atbrīvot no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma, ko iesniedz gadu pēc sprieduma pasludināšanas dienas, izskatīs tikai izņēmuma gadījumos.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nepiemēro

Lapa atjaunināta: 15/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.