Dokumentu iesniegšana

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Portugāles norādītās nosūtošās aģentūras ir šādas:

–          rajonu tiesas (Tribunais Judiciais de Comarca);

–          sekretāri (Conservadores);

–          notāri (Notários);

–          tiesu izpildītāji (Agentes de Execução) un

–          likumiskie pārstāvji (Mandatários Judiciais).

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Portugāles norādītās saņemošās aģentūras ir šādas:

–          rajona tiesas ar jurisdikciju vispārējā nodaļa (Juízo de Competência Genérica) vai vietējā civilā nodaļa (Juízo local cível), ja tāda pastāv, un

–          tiesu izpildītāji (OSAE — Advokātu un tiesu izpildītāju kolēģija (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lisbon

Tālr.: (351) 21 389 42 00

Fakss: (351) 21 353 48 70

E-pasts: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus var nosūtīt pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Portugālē pieņem veidlapas, kas aizpildītas portugāļu, angļu vai spāņu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Portugālē centrālā iestāde ir Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direção‑Geral da Administração da Justiça).

Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tālr.: +351 217906200 - +351 217906223

Fakss: +351 211545100/60

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: http://www.dgaj.mj.pt/

Saziņas valodas: portugāļu, spāņu, franču un angļu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Portugālē pieņem veidlapas, kas aizpildītas portugāļu, angļu vai spāņu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Regulas 8. panta 3. punkta un 9. panta 2. punkta nolūkos Portugāles Civilkodeksa 323. pantā ir noteikts, ka noilguma termiņš tiek apturēts piecas dienas pēc pieprasījuma izsniegt dokumentus gadījumos, kad dokumentus nav bijis iespējams iesniegt tādu iemeslu dēļ, kas nav attiecināmi uz pieteikuma iesniedzēju.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Portugālē pieņem apliecinājumus, kas sagatavoti portugāļu, angļu vai spāņu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Parasti citu dalībvalstu tiesas dokumentu izsniegšana nerada maksājumus vai izmaksas, ja dokumentus nosūta tiesai.

Tomēr, ja dokumentus izsniedz tiesas amatpersona vai tiesu izpildītājs personīgi, tiek piemērotas turpmāk norādītās izmaksas.

1. Tiesu izpildītāji:

Ja dokumentu izsniegšana ir veikta: EUR 76

Ja dokumentu izsniegšana nav veikta (piemēram, ja persona, kurai izsniedzami dokumenti, nedzīvo norādītajā adresē vai ja adrese nepastāv): EUR 50,50

2. Tiesas amatpersonas:

Ja dokumentu izsniegšana ir veikta: EUR 51

Ja dokumentu izsniegšana nav veikta (piemēram, ja persona, kurai izsniedzami dokumenti, nedzīvo norādītajā adresē vai ja adrese nepastāv): maksājums nav jāveic.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Portugāle iebilst pret citu dalībvalsti, kura tās teritorijā izsniedz tiesas vai ārpustiesas dokumentus, izmantojot diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus, ja vien persona, kurai izsniedz dokumentu, nav šīs dalībvalsts pilsonis.

15. pants - Tieša izsniegšana

Portugāles tiesību akti neļauj veikt tiešu izsniegšanu, kā paredzēts Regulas 15. pantā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Neatkarīgi no 19. panta 1. punkta noteikumiem Portugāles tiesas var pieņemt spriedumu, ja ir izpildīti visi šā panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

Piemērojot 19. panta 4. punktu, Portugālē pieteikumi par atbrīvojumu no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma ir jāiesniedz viena gada laikā no pārsūdzamā lēmuma dienas. Pēc šā datuma pieteikumi netiks pieņemti.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nolīgumi, kuros dalībvalstis ir puses:

–          1997. gada 19. novembra Nolīgums starp Portugāles Republiku un Spānijas Karalisti par tiesisko sadarbību civillietās un krimināllietās;

Citi nolīgumi, kuros Portugāle ir puse:

–          1995. gada 30. augusta Nolīgums par juridisko un tiesisko sadarbību ar Angolu;

–          2003. gada 2. februāra Nolīgums par juridisko un tiesisko sadarbību ar Kaboverdes Republiku;

–          2001. gada 1. jūlija Nolīgums par juridisko un tiesisko sadarbību ar Ķīnas Tautas Republikas Makao īpašo administratīvo apgabalu;

–          1988. gada 5. jūlija Nolīgums par tiesisko sadarbību ar Gvineju–Bisavu;

–          1990. gada 12. aprīļa Nolīgums par juridisko un tiesisko sadarbību ar Mozambiku;

–          1976. gada 23. marta Tiesiskās sadarbības nolīgums ar Santome un Prinsipi.

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.