Dokumentu iesniegšana

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Rumānijas nosūtītājas iestādes ir visas Rumānijas tiesas, kurām ir tiesības izsniegt tiesas dokumentus tieši saņēmējām iestādēm ES dalībvalstīs: pirmās instances tiesas, tribunāli, apelācijas tiesas, Augstākā kasācijas tiesa.

Notāri, tiesu izpildītāji un citas iestādes, kuru kompetences jomā ietilpst dokumentu izziņošana ārvalstīs, nosūta pieteikumus, izmantojot pirmās instances tiesas, kuru jurisdikcijā ir to juridiskās adreses (Likuma Nr. 189/2003 par starptautisku tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās 32. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts).

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Rumānijas saņēmēja iestāde attiecībā uz pieteikumiem par tiesas un ārpustiesas dokumentu izziņošanu, kas saņemti no ES dalībvalstīm, ir pirmās instances tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese (Likuma Nr. 189/2003 par starptautisku tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās 32. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Tehniskie līdzekļi, kas paredzēti pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu saņemšanai, ir pasts vai fakss.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Papildus veidlapām, kas aizpildītas rumāņu valodā, Rumānija pieņem arī standarta pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas angļu vai franču valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā Rumānijas iestāde ir Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrija

Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts

Str. Apolodor No 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālrunis: +40372041077; fakss: +40372041079

Tiesu iestāžu starptautiskās sadarbības dienests civillietu un komerclietu jomā

Tālrunis: +40372041083; tālrunis: +40372041218; fakss: +40372041079, +40372041084

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Papildus veidlapām, kas aizpildītas rumāņu valodā, Rumānija pieņem arī standarta pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas angļu vai franču valodā.

Tehniskie līdzekļi, kas paredzēti pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu saņemšanai, ir pasts vai fakss.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Informācija nav pieejama

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Papildus rumāņu valodā aizpildītiem dokumentu izsniegšanas apliecinājumiem Rumānija pieņem arī dokumentu izsniegšanas apliecinājumus angļu un franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Tiesvedības dokumentu izsniegšanu bez maksas veic tiesa, tiesas procesam piesaistīti izpildītāji vai citi tiesas darbinieki. Ja tas nav iespējams, tos nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, norādot tās saturu un nosakot, ka nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (dokumentus liek aizzīmogotā aploksnē, kurai pievieno saņemšanas/paziņošanas pierādījumu un paziņojumu). Pēc ieinteresētās puses lūguma un par tās līdzekļiem tiesvedības dokumentus var izsniegt tiesa, izmantojot tiesu izpildītājus vai ar eksprespiegādi (Civilprocesa kodeksa 154. panta 1., 4. un 5. punkts). Tiesu izpildītāju darba samaksa ir no 20 RON līdz 400 RON (skatīt tieslietu ministra 2006. gada 14. novembra Rīkojumu Nr. 2550, ar kuru apstiprina minimālo un maksimālo samaksu par tiesu izpildītāju pakalpojumiem).

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Rumānija paziņo, ka diplomātiskie pārstāvji un ārvalstu konsulārie pārstāvji Rumānijas teritorijā var izsniegt tiesas un ārpustiesas dokumentus tikai to valstu iedzīvotājiem, kuras tie pārstāv.

15. pants - Tieša izsniegšana

Rumānija iebilst pret tiešo dokumentu izsniegšanu, kā noteikts 15. panta 1. punktā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Neskarot Regulas 19. panta 1. punktu, Rumānijas tiesas var pieņemt lēmumu tikai tad, ja tiek izpildīti visi 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

Pieteikumu par pārsūdzības termiņa atjaunošanu atbilstoši Regulas 19. panta 4. punktam var iesniegt viena gada laikā no lēmuma izsludināšanas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 19/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.