Dokumentu iesniegšana

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Attiecībā uz tiesas dokumentiem – Rumānijas iestādes, kuras nosūta šādus dokumentus, ir visas Rumānijas tiesas, kurām ir tiesības izsniegt tiesas dokumentus tieši saņēmējām iestādēm ES dalībvalstīs: rajona tiesas (judecătorii), apgabaltiesas (tribunale), apelācijas tiesas (curți de apel) un Augstākā kasācijas tiesa (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Attiecībā uz ārpustiesas dokumentiem – notāri, tiesu izpildītāji un citas iestādes, kuru kompetences jomā ietilpst dokumentu izsniegšana ārvalstīs, nosūta pieteikumus ar to rajona tiesu starpniecību, kuru jurisdikcijā ir to juridiskās adreses. (Likuma Nr. 189/2003 par starptautisku tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās 32. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts).

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Rumānijas saņēmēja iestāde attiecībā uz pieteikumiem par tiesas un ārpustiesas dokumentu izziņošanu, kas saņemti no ES dalībvalstīm, ir pirmās instances tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese (Likuma Nr. 189/2003 par starptautisku tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās 32. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tehniskie līdzekļi, kas paredzēti pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu saņemšanai, ir pasts vai fakss.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Papildus veidlapām, kas aizpildītas rumāņu valodā, Rumānija pieņem arī standarta pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas angļu vai franču valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Centrālā Rumānijas iestāde ir Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrija - Ministerul Justiției

Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts - Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Tālr.: +40372041077; Fakss: +40372041079

Tiesu iestāžu starptautiskās sadarbības civillietās un komerclietās dienests - Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială

Tālr.: +40372041083; Tālr.: +40372041218; Fakss: +40372041079, +40372041084

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Papildus veidlapām, kas aizpildītas rumāņu valodā, Rumānija pieņem arī standarta pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas angļu vai franču valodā.

Tehniskie līdzekļi, kas paredzēti pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu saņemšanai, ir pasts vai fakss.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Civilprocesa kodeksa 183. pants reglamentē kārtību, kādā dokumentus nodod pastam, specializētajiem sakaru pakalpojumu sniedzējiem, armijas vienībām vai ieslodzījuma vietām.

Procesuālos dokumentus, kurus tiesību aktos noteiktajā termiņā kā ierakstītu sūtījumu nodod pastā vai ātro kurjerpakalpojumu sniedzējam vai specializētam sakaru pakalpojumu sniedzējam, uzskata par noteiktajā termiņā iesniegtiem.

Dokumentus, kurus ieinteresētā puse tiesību aktos noteiktajā termiņā nodod armijas vienībā vai tās ieslodzījuma vietas administrācijā, kurā šī puse atrodas, arī uzskata par noteiktajā termiņā iesniegtiem.

Pasta kvīts par saņemšanu vai ieraksts vai apliecinājums uz dokumenta, kas iesniegts attiecīgi ātro kurjerpakalpojumu sniedzējam, specializētam sakaru pakalpojumu sniedzējam, armijas vienībai vai ieslodzījuma vietas administrācijai, kalpo par pierādījumu tam, kurā datumā ieinteresētā puse ir iesniegusi dokumentu.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 192. panta 2. punktu saistībā ar tā 199. panta 2. punktu procesu sāk ar pieteikuma reģistrāciju tiesā. Prasību, ko iesniegusi pati persona vai tās pilnvarots pārstāvis, vai kas iesniegta, izmantojot pastu, kurjerpastu, faksu vai ieskenējot un iesūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu, reģistrē un tai uzliek spiedogu ar saņemšanas datumu.

Saskaņā ar Ārkārtas rīkojuma Nr. 13/2013 par pasta pakalpojumiem 2. panta 18., 10. un 11. punktu un 30. panta 6. punktu ierakstītu pasta sūtījums ir pasta pakalpojums, kas dod vienotas likmes garantiju pret ierakstītā sūtījuma nozaudēšanas, nozagšanas, pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas vai sabojāšanas risku un pēc pieprasījuma sūtītājam pēc veiktas piegādes tiek izsniegts apstiprinājums, ka pasta sūtījums ir nodots vai piegādāts adresātam, kuram savukārt nav jāsniedz rakstisks apstiprinājums par to.

Korespondences sūtījumi ir rakstveida paziņojumi uz jebkāda veida fiziska nesēja, ko transportē un nogādā uz adresi, kuru sūtītājs norādījis uz sūtījuma vai tā iesaiņojuma.

Saskaņā ar Likuma Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu (pārpublicēts ar grozījumiem un spēkā esošajā redakcijā) 183. pantu pasta zīmoga datums ir datums, kurā pasta sūtījums tika pieņemts pastā.

Pasta zīmoga datums ir datums, kurā pasta sūtījums tika pieņemts pastā, izmantojot pasta sūtījumu pieņemšanas punktu, ar nosacījumu, ka sūtījums tika nodots pirms pēdējās reizes, kas noteikta sūtījumu izņemšanai no minētā punkta. Ja pasta sūtījums tika nodots pēc pēdējās reizes, kas noteikta sūtījumu izņemšanai no minētā punkta, par pasta zīmoga datumu uzskata nākamo darba dienu, kad sūtījums tiek izņemts no konkrētā punkta.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Papildus rumāņu valodā aizpildītiem dokumentu izsniegšanas apliecinājumiem Rumānija pieņem arī dokumentu izsniegšanas apliecinājumus angļu un franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesvedības dokumentu izsniegšanu bez maksas veic tiesa, tiesas procesam piesaistīti izpildītāji vai citi tiesas darbinieki. Ja tas nav iespējams, tos nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, norādot tās saturu un nosakot, ka nepieciešams saņemšanas apstiprinājums (dokumentus liek aizzīmogotā aploksnē, kurai pievieno saņemšanas/paziņošanas pierādījumu un paziņojumu). Pēc ieinteresētās puses lūguma un par tās līdzekļiem tiesvedības dokumentus var izsniegt tiesa, izmantojot tiesu izpildītājus vai ar eksprespiegādi (Civilprocesa kodeksa 154. panta 1., 4. un 5. punkts). Tiesu izpildītāju darba samaksa ir no 20 RON līdz 400 RON (skatīt tieslietu ministra 2006. gada 14. novembra Rīkojumu Nr. 2550, ar kuru apstiprina minimālo un maksimālo samaksu par tiesu izpildītāju pakalpojumiem).

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Rumānija paziņo, ka diplomātiskie pārstāvji un ārvalstu konsulārie pārstāvji Rumānijas teritorijā var izsniegt tiesas un ārpustiesas dokumentus tikai to valstu iedzīvotājiem, kuras tie pārstāv.

15. pants - Tieša izsniegšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Rumānija iebilst pret tiešo dokumentu izsniegšanu, kā noteikts 15. panta 1. punktā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Neskarot Regulas 19. panta 1. punktu, Rumānijas tiesas var pieņemt lēmumu tikai tad, ja tiek izpildīti visi 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

Pieteikumu par pārsūdzības termiņa atjaunošanu atbilstoši Regulas 19. panta 4. punktam var iesniegt viena gada laikā no lēmuma izsludināšanas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 14/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.