Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Dokumentu iesniegšana

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Saņēmējas struktūras ir tiesas ziņneši. Ar tiesas ziņnešu sarakstu var iepazīties Tiesas ziņnešu un šerifa palīgu apvienības (Society of Messengers-at-arms and sheriff officers (SMASO)) tīmekļa vietnē: SMASO

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Saņēmējas struktūras ir tiesas ziņneši. Ar tiesas ziņnešu sarakstu var iepazīties Tiesas ziņnešu un šerifa palīgu apvienības (Society of Messengers-at-arms and sheriff officers (SMASO)) tīmekļa vietnē: SMASO

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus nosūtīs pa faksu un pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Angļu valoda.

3. pants - Centrālā iestāde

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tālr.: +44 131 244 4829

Fakss: +44 131 244 4848

E-pasts: Finbarr.Lee@gov.scot

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Veidlapas jānosūta angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Apvienotā Karaliste plāno atkāpties no šiem noteikumiem, pamatojoties uz to, ka ar šo pantu tiktu pasliktināti tās tiesību aktu sarežģītie noteikumi par termiņiem un noilgumiem. Ir svarīgi, lai izsniegšanas datumu varētu precīzi noteikt, jo ar to nosaka brīdi, no kura puse var prasīt aizmugurisku spriedumu. Apvienotā Karaliste neuzskata, ka šā noteikuma precīzā nozīme un tā paredzētā darbība praksē ir pietiekami skaidra; tādējādi tā varētu palielināt neskaidrību iespējas. Attiecīgi tā uzskata, ka būtu labāk, ja šo jautājumu reglamentētu valsts tiesību akti, vismaz līdz brīdim, kad tai būs bijusi iespēja izvērtēt, kā pēc regulas īstenošanas šis noteikums darbojas praksē citās dalībvalstīs.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Apvienotā Karaliste pieņems apliecinājumus angļu un franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Tiesas ziņnešu sniegto pakalpojumu izmaksas: i) 142,51 GBP par individuālu pakalpojumu; ii) 45,40 GBP par pasta pakalpojumu. Skaidrības labad jānorāda, ka šīs pasta pakalpojumu izmaksas neattiecas uz pasta pakalpojumiem saskaņā ar 14. pantu. Šīm izmaksām tiks pieskaitīts arī PVN.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Skotija neiebilst pret to, ka tās teritorijā tiek īstenotas ar 13. panta 1. punktu piešķirtās tiesības.

15. pants - Tieša izsniegšana

Skotija neiebilst pret tiešu dokumentu izsniegšanu, kas paredzēta 15. panta 1. punktā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Saskaņā ar spēkā esošajiem Hāgas konvencijas noteikumiem Skotijas tiesas, neskarot 1. punktu, var pasludināt spriedumu, ja ir izpildīti visi 2. punktā minētie nosacījumi.

Pēc sprieduma pasludināšanas ir paredzēts laikposms, kurā var iesniegt atbrīvojuma pieteikumu, kas paredzēts 4. punktā, proti,

ne vēlāk kā pēc viena gada, skaitot no sprieduma datuma. Šis termiņš ir saskaņā ar Hāgas konvenciju un atbilst termiņam, kas paredzēts Skotijas tiesas noteikumos.

Lapa atjaunināta: 02/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.