Dokumentu iesniegšana

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Slovākijas iestādes pieņem rakstveida pieprasījumus dokumentu izsniegšanai papīra formātā.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Saskaņā ar 2. panta 4. punktu Slovākijas Republikā pieņem čehu, angļu, kā arī slovāku valodā aizpildītas veidlapas.

3. pants - Centrālā iestāde

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību nodaļa (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Telephone: (+421) 2 888 91 258

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Website: https://www.justice.gov.sk

Valodas: slovāku, čehu, angļu, franču, vācu.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Saskaņā ar 4. pantu Slovākijas Republikā pieņem čehu, angļu, kā arī slovāku valodā aizpildītas veidlapas.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Slovākijas Republikai nav nekā paziņojama saskaņā ar 8. panta 3. punktu un 9. panta 2. punktu, jo saskaņā ar Slovākijas tiesību aktiem noteikti dokumenti nav jāizsniedz noteiktā periodā, kā paredzēts šajos pantos.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Saskaņā ar 10. pantu Slovākijas Republikā pieņem čehu, angļu, kā arī slovāku valodā aizpildītas veidlapas.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Dokumentus galvenokārt izsniedz tiesa, kas saņēmusi pieprasījumu. Taču noteiktos apstākļos tiesa var uzticēt dokumentu izsniegšanu tiesu varas amatpersonai. Ja tiesas norīkotā persona ir tiesu izpildītājs (súdny exekútor), izsniegšanai piemēro fiksētu nodevu EUR 6,64 apmērā par katru izsniegto dokumentu.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Slovākijas Republika iebilst pret to, ka dokumentus izsniedz diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji, ja vien dokumentus nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajiem.

15. pants - Tieša izsniegšana

Saskaņā ar Slovākijas tiesību aktiem tiesas dokumentus no ārvalstīm nav atļauts izsniegt tieši tiesvedībā ieinteresētajām personām ar Slovākijas Republikas tiesu varas amatpersonu, amatpersonu vai citu kompetento personu starpniecību.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Saskaņā ar 19. panta 2. punktu Slovākijas Republika paziņo, ka tiesnesis, neskatoties uz 19. panta 1. punktu, var pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ja ir ievēroti visi šajā punktā minētie nosacījumi.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nepiemēro

Lapa atjaunināta: 09/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.