Dokumentu iesniegšana

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Spānijā pārsūtošās aģentūras ir dažādu tiesu darbinieki (Letrados de la Administración de Justicia).

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Attiecībā uz saņemšanas līdzekļiem tiesām šobrīd ir IT un telemātikas iekārtas, tomēr šo iekārtu izmantošana joprojām ir agrīnā stadijā. Pasts ir vienīgais šobrīd pieejamais saņemšanas līdzeklis, lai gan nākotnē būs iespējams izmantot arī IT rīkus.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta veidlapas aizpildīšanai var izmantot šādas valodas: angļu, franču, portugāļu vai spāņu valodu.

3. pants - Centrālā iestāde

Spānijas izraudzītā centrālā iestāde ir Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības apakšģenerāldirektorāts (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Starptautiskās tiesiskās sadarbības apakšģenerāldirektorāts

Tieslietu ministrija

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fakss: +34 913904457

Pašlaik vienīgais pieņemamais saņemšanas līdzeklis ir pasts.

Pieņemamās valodas: spāņu, franču un angļu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Spānija pieņem pieprasījuma veidlapas (standarta veidlapa) angļu, franču un portugāļu valodā, kā arī spāņu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Termiņi ir atšķirīgi un ir atkarīgi no izsniedzamā dokumenta veida un procesa veida vai procesā sasniegtā posma.

Parasti termiņi ir trīs vai piecas dienas.

Piemēro attiecīgajos procesuālajos noteikumos piemērojamos noteikumus.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Spānija pieņem izsniegšanas apliecinājumus angļu, franču un portugāļu valodā, kā arī spāņu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Izsniegšanas maksa būs noteikta piemērojamajos Spānijas tiesību aktos, lai gan pašlaik nav noteikta neviena summa.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Spānija iebilst pret to dokumentu izsniegšanu savā teritorijā, kas nāk no citām dalībvalstīm un ko izsniedz konsulārie vai diplomātiskie dienesti, ja vien tie neattiecas uz šīs dalībvalsts valstspiederīgo (izcelsmes dalībvalsts).

15. pants - Tieša izsniegšana

Spānijas tiesību aktos nav paredzēta šāda veida izsniegšana, tāpēc tā nav atļauta.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Spānijā tiesneši var atcelt tiesvedības apturēšanu un sniegt spriedumu neatkarīgi no 19. panta 1. punkta noteikumiem, ja ir izpildītas visas 19. panta 2. punktā izklāstītās prasības.

Attiecībā uz tiesneša pilnvarām pieņemt pieteikumus par atbrīvojumu Spānija ir norādījusi, ka pieteikumi par atbrīvojumu netiek pieņemti, ja tie tiek iesniegti vēlāk nekā gadu pēc sprieduma pasludināšanas dienas.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Informācija nav pieejama

Lapa atjaunināta: 20/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.