Dokumentu iesniegšana

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Uzmanību! Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 no 2022. gada 1. jūlija ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784.

Saskaņā ar jauno regulu veiktie paziņojumi atrodami šeit!


2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Tiesas, izpildes un citas Zviedrijas iestādes, kas izsniedz tiesas un ārpustiesas dokumentus civillietās vai komerclietās.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus var saņemt pa pastu vai pa faksu, vai citā, konkrētajā gadījumā īpaši atrunātā veidā. Saziņa var notikt arī pa tālruni.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta veidlapu var aizpildīt zviedru vai angļu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Standarta veidlapa tiek pieņemta gan zviedru, gan angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

N/P

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Izsniegšanas apliecinājums ir pieņemams gan zviedru, gan angļu valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Zviedrija neparedz ieturēt maksu par tiesu amatpersonas vai citas kompetentas personas iesaisti.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Zviedrijā ir atļauts izsniegt dokumentus, izmantojot diplomātisko un konsulāro dienestu darbiniekus.

15. pants - Tieša izsniegšana

Noteiktos gadījumos Zviedrijas tiesību akti ļauj tiesvedībā ieinteresētai personai saņemt tiesas un ārpustiesas dokumentus tieši no tiesu varas amatpersonām, ierēdņiem vai citām kompetentām personām.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Zviedrijas tiesām nav jātaisa spriedums, ja ir izpildīti 19. panta 2. punkta nosacījumi, bet nav izpildīti 19. panta 1. punkta nosacījumi. Atbilstīgi 19. panta 4. punktam Zviedrijā neplāno sniegt paskaidrojumus.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

1974. gada 24. aprīļa Ziemeļvalstu nolīgums par savstarpējo tiesisko palīdzību attiecībā uz dokumentu izsniegšanu un pierādījumu iegūšanu (SÖ 1975:42).

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.