Betekening en kennisgeving van stukken

België

Inhoud aangereikt door
België

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Middelen voor ontvangst waarover deze instanties beschikken: post, telefoon, fax en e-mail.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

De talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier: Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders.

Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders

Henri Jasparlaan 93

1060 Brussel
BELGIË

Tel.: (32-2) 538 00 92

Fax: (32-2) 539 41 11

E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Inlichtingen kunnen worden medegedeeld per post, fax, e-mail of telefoon.

Talenkennis: Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Naast in het Frans, het Nederlands en het Duits ingevulde aanvraagformulieren (modelformulieren), worden ook in het Engels ingevulde aanvraagformulieren aanvaard.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Voor de bepaling van het tijdstip van kennisgeving of betekening past België een systeem van dubbele datum toe; de datum die als datum voor de kennisgeving in aanmerking wordt genomen, verschilt immers naargelang het gaat om de geadresseerde van het stuk dan wel de afzender van het stuk.

In artikel 53 bis van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek wordt het volgende bepaald: ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend:

1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd aangeboden op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats;

2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Ten aanzien van de afzender geldt de datum van verzending (of van afgifte op de post of ter griffie) als datum van betekening of kennisgeving.

Indien een procespartij die in eerste aanleg in het ongelijk is gesteld, beroep wil instellen, moet zij dat derhalve kunnen doen zonder te hoeven wachten op de formele betekening van het vonnis.

Dit geldt ook indien een persoon die een verjaring wenst te stuiten de akte tot stuiting laat betekenen (buitengerechtelijk stuk).

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Naast in het Frans, het Nederlands en het Duits ingevulde certificaten, aanvaardt België ook in het Engels ingevulde certificaten.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Voor de betekening door een gerechtsdeurwaarder is een vaste vergoeding van 165 EUR (inclusief Belgische btw) verschuldigd, die door de verzoeker moet worden betaald voor elk te betekenen stuk dat bestemd is voor een natuurlijke of rechtspersoon. De gerechtsdeurwaarder kan verlangen dat dit bedrag of een deel ervan wordt betaald vóór elke interventie. Wanneer er door de staat van herkomst conform de Europese regeling inzake het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, btw wordt geheven over de vergoeding voor betekening, betaalt de gerechtsdeurwaarder het eventueel te veel geïnde bedrag terug. De vergoeding moet rechtstreeks worden betaald via een bank of een financiële instelling die door het land van de verzoeker in België is erkend; de bankkosten zijn voor rekening van de betaler.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

België verzet zich tegen de uitoefening op zijn grondgebied van de in artikel 13, lid 1, bedoelde bevoegdheid.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

België verzet zich niet tegen de mogelijkheid van rechtstreekse betekening of kennisgeving zoals bedoeld in artikel 15.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

De Belgische rechters kunnen, in afwijking van lid 1, een beslissing geven indien aan de voorwaarden van lid 2 is voldaan.

Het in lid 4 bedoelde verzoek om verlening van een nieuwe termijn moet worden ingediend binnen een jaar vanaf de dag waarop de beslissing is gegeven.

Laatste update: 01/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.