Betekening en kennisgeving van stukken

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

De verzendende instantie voor de betekening of kennisgeving van gerechtelijke mededelingen in het buitenland is het gerecht waarbij de zaak aanhangig is.

De verzendende instantie voor de betekening of kennisgeving van buitengerechtelijke stukken in het buitenland is de districtsrechtbank (rayonen sad) die bevoegd is voor de huidige of vaste woonplaats of voor de statutaire zetel van de persoon of entiteit die om betekening of kennisgeving verzoekt; voor notariële stukken gaat het om de districtsrechtbank (rayonen sad) die bevoegd is voor de standplaats van de notaris.

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De ontvangende instantie in Bulgarije is de districtsrechtbank (rayonen sad) die bevoegd is voor de plaats waar de stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De districtsrechtbanken aanvaarden de toezending per post van aanvragen om betekening of kennisgeving en van bijgevoegde stukken die moeten worden betekend of ter kennis gebracht.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

De districtsrechtbanken aanvaarden modelformulieren die zijn ingevuld in het Bulgaars, het Engels of het Frans.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is het ministerie van Justitie

Directoraat Internationale justitiële samenwerking en Europese aangelegenheden

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

E-mail: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

Artikel 4 - Verzending van stukken

Het modelformulier voor de verzending van stukken kan worden ingevuld in het Bulgaars, het Engels of het Frans.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

De Bulgaarse wetgeving voorziet niet in een termijn waarbinnen stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Het certificaat van betekening of kennisgeving en een afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht: Bulgarije aanvaardt dat het formulier wordt ingevuld in het Bulgaars, het Engels of het Frans.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

De Bulgaarse wetgeving voorziet niet in een vergoeding voor de normale betekening of kennisgeving van stukken. De wet inzake particuliere deurwaarders bevat een schaal van honoraria en kostenvergoedingen die ook wordt toegepast wanneer de stukken op bijzondere wijze worden betekend of ter kennis gebracht.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Conform artikel 13, lid 2, verklaart Bulgarije dat de betekening of kennisgeving van stukken overeenkomstig artikel 13, lid 1, op zijn grondgebied slechts mogelijk is indien het betrokken stuk wordt betekend of ter kennis gebracht aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk (artikel 608 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening of kennisgeving krachtens artikel 15 is niet toegestaan door de Bulgaarse wetgeving (artikel 613 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Bulgarije verklaart geen gebruik te maken van de door artikel 19, lid 2, geboden mogelijkheid.

Een verzoek overeenkomstig artikel 19, lid 4, kan worden ingediend binnen een jaar na de dag waarop het betrokken gerecht de beslissing heeft gegeven.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Bulgarije heeft geen met de verordening verenigbare overeenkomsten behouden of gesloten om de toezending van stukken verder te versnellen of te vereenvoudigen.

Laatste update: 18/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.