Betekening en kennisgeving van stukken

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Artikel 2, lid 1

De Kroatische instanties die bevoegd zijn om stukken te verzenden ter betekening of kennisgeving in een andere lidstaat, zijn:

- in het geval van gerechtelijke stukken, de gerechtelijke instantie die verplicht is de betekening of kennisgeving uit te voeren;

- in het geval van buitengerechtelijke stukken, de gemeentelijke rechtbank (općinski sud) van de plaats waar de persoon ten aanzien van wie de betekening of kennisgeving moet plaatsvinden, zijn woonplaats heeft, gewoonlijk verblijft of is gevestigd;

- in het geval van stukken die door een notaris zijn gecertificeerd of afgegeven, de gemeentelijke rechtbank van de plaats waar die is gevestigd.

De verzendende instanties zijn de gemeentelijke rechtbanken, de districtsrechtbanken (županijski sudovi), de handelsrechtbanken (trgovački sudovi), de Hoge handelsrechtbank (Visoki trgovački sud) en het Hooggerechtshof (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

De voorzitter van het Hooggerechtshof kan binnen het rechtsgebied van een of meerdere districtsrechtbanken uitsluitend aan één of enkele gemeentelijke rechtbanken de bevoegdheid verlenen om taken van betekening of kennisgeving uit te voeren.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Artikel 2, lid 2

De instantie die bevoegd is om stukken ter betekening of kennisgeving in de Republiek Kroatië in ontvangst te nemen, is:

- de gemeentelijke rechtbank van de plaats waar de betekening of kennisgeving van de stukken moet plaatsvinden, zoals aangegeven in de databank van rechterlijke instanties.

De voorzitter van het Hooggerechtshof kan binnen het rechtsgebied van een of meerdere districtsrechtbanken uitsluitend één of enkele gemeentelijke rechtbanken de bevoegdheid verlenen om taken van betekening of kennisgeving uit te voeren.

De gemeentelijke rechtbanken met hun territoriale bevoegdheid zijn aangegeven in de databank van rechterlijke instanties.

De databank van rechterlijke instanties bevat een lijst van plaatsnamen in alfabetische volgorde, met postcodes.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

- Artikel 2, lid 4, onder c)

Stukken kunnen in de Republiek Kroatië per post in ontvangst worden genomen.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Artikel 2, lid 4, onder d)

Kroatië aanvaardt in het Kroatisch ingevulde modelformulieren.

Artikel 3 - Centrale instantie

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De centrale instantie die als taak heeft a) de verzendende instanties informatie te verschaffen; b) oplossingen te zoeken voor de problemen die zich bij de verzending van stukken ter betekening of kennisgeving kunnen voordoen; c) in buitengewone omstandigheden, op verzoek van een verzendende instantie, aan de bevoegde ontvangende instantie een aanvraag voor betekening of kennisgeving te doen toekomen, is:

het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
tel.: +385 1 371 40 00
fax: +385 1 371 45 07
web: http://www.mprh.hr

Artikel 4 - Verzending van stukken

Kroatië aanvaardt in het Kroatisch ingevulde modelformulieren.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Naar Kroatisch recht moet de betekening of kennisgeving van een stuk niet binnen een bepaalde termijn worden verricht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Kroatië aanvaardt certificaten van betekening of kennisgeving in het Kroatisch.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

In de Republiek Kroatië is geen vaste vergoeding vastgesteld voor de kosten van betekening of kennisgeving.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

a) de Republiek Kroatië verzet zich niet tegen de betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren overeenkomstig artikel 13, lid 1;

b) de Republiek Kroatië verzet zich tegen betekening of kennisgeving door rechtbanken van lidstaten aan een partij die zich in Kroatië bevindt, tenzij van het stuk betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk (artikel 13, lid 2).

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening of kennisgeving is niet toegestaan krachtens het Kroatische recht.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

a) Kroatische rechtbanken mogen een beslissing geven als aan de in artikel 19, lid 2, vastgestelde voorwaarden is voldaan.

b) Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel is niet ontvankelijk indien het is ingediend meer dan een jaar nadat de beslissing is gegeven.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

De overeenkomst of regeling waarbij de lidstaat partij is onder de voorwaarden die in artikel 20, lid 2, van de verordening zijn vastgesteld, is:

- de Overeenkomst tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Slovenië van 7 februari 1994 inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken.

Laatste update: 06/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.