Betekening en kennisgeving van stukken

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Ministerie van Justitie en Openbare Orde

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Ministerie van Justitie en Openbare Orde

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Post, fax, e-mail.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Grieks en Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

Ministerie van Justitie en Openbare Orde

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 4 - Verzending van stukken

In het kader van de binnenlandse procedure van betekening of kennisgeving, moet de verzendende instantie het bijlage I opgenomen formulier in tweevoud indienen met de vermelding 'VOOR BETEKENING OF KENNISGEVING' en 'VOOR TERUGZENDING'.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Het Cypriotische recht voorziet niet in specifieke termijnen waarbinnen stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Engels.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

21,00 EUR voor elk stuk.

De betaling van de vergoeding moet via overschrijving worden verricht op de volgende bankrekening van het Ministerie van Justitie en Openbare Orde:

Rekening: 6001017 – Ministerie van Justitie en Openbare Orde

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT-code: CΒCΥCΥ2Ν

Alle aanvragen om betekening of kennisgeving van stukken moeten worden ingediend zoals hierboven is beschreven. Indien de aanvragen niet vergezeld gaan van het bewijs van betaling van de vergoeding en van het overeenkomstige bankafschrift, worden zij teruggestuurd en wordt er geen gevolg aan gegeven.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Cyprus verzet zich niet tegen een dergelijke wijze van betekening of kennisgeving.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening of kennisgeving is toegestaan krachtens de Cypriotische wetgeving.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Op verzoek van de aanvrager kunnen de rechters naar eigen goeddunken een beslissing geven, indien aan alle in dat artikel vastgestelde voorwaarden is voldaan.

Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel moet worden ingediend binnen een jaar, met dien verstande dat het moet worden ingediend binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de verweerder van de beslissing kennis heeft gekregen.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Niet van toepassing.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.