Betekening en kennisgeving van stukken

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Gerechten, deurwaarders, openbaar ministerie

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De wijze waarop stukken kunnen worden ontvangen:

  • door een houder van een postlicentie,
  • per fax,
  • of per e-mail.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Het formulier kan worden ingevuld in het Tsjechisch, Slowaaks of Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

Ministerie van Justitie, Afdeling internationale aangelegenheden (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefoon: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 4 - Verzending van stukken

Behalve het Tsjechisch aanvaardt de Tsjechische Republiek ook het Slowaaks of het Engels voor de invulling van de modelformulieren.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

In de Tsjechische Republiek zijn geen dergelijke termijnen voor betekening of kennisgeving vastgesteld.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Behalve het Tsjechisch aanvaardt de Tsjechische Republiek ook het Slowaaks of het Engels voor de opstelling van de certificaten van betekening of kennisgeving.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

In de Tsjechische Republiek worden voor betekening of kennisgeving geen kosten aangerekend.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

De Tsjechische Republiek verklaart dat zij zich niet tegen een dergelijke betekening of kennisgeving op haar grondgebied verzet.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

De Tsjechische Republiek verklaart dat krachtens haar wetgeving rechtstreekse betekening of kennisgeving op haar grondgebied niet is toegestaan.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Artikel 19, lid 2

Niettegenstaande artikel 19, lid 1, kunnen de Tsjechische gerechten, ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, een beslissing geven indien aan alle voorwaarden van artikel 19, lid 2, is voldaan.

Artikel 19, lid 4

In de Tsjechische Republiek is geen dergelijke termijn vastgesteld.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

De tekst van de volgende overeenkomsten zal worden toegezonden aan de Commissie:

  • Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek en de Poolse Volksrepubliek inzake rechtshulp en tot regeling van de rechtsbetrekkingen in burgerlijke, gezins-, arbeids- en strafzaken, dat is ondertekend te Warschau op 21 december 1987 en van kracht is tussen de Tsjechische Republiek en Polen (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek en de Hongaarse Volksrepubliek inzake rechtshulp en tot regeling van de rechtsbetrekkingen in burgerlijke, gezins-, arbeids- en strafzaken, dat is ondertekend te Bratislava op 28 maart 1989 en van kracht is tussen de Tsjechische Republiek en Hongarije (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek inzake rechtshulp van justitiële instanties en tot regeling van bepaalde rechtsbetrekkingen in burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Praag op 29 oktober 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de soepelere verlening van rechtshulp, gebaseerd op de Verdragen van Den Haag betreffende de burgerlijke rechtsvordering van 1 maart 1954, inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken van 15 november 1965, en inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken van 18 maart 1970 (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Laatste update: 03/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.