Betekening en kennisgeving van stukken

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

De rechtbanken zijn de verzendende instanties:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (eenheid betekening in het buitenland van de rechtbanken van Denemarken)

p/a Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Telefoon: +45 99 68 50 70

E-mail: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Het ministerie van Justitie is de ontvangende instantie.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Kopenhagen K

DK Denemarken

Telefoon: +45 72 26 84 00

Fax: 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Stukken mogen worden toegezonden per post, fax of e-mail, mits het ontvangen stuk een volledige weergave is van het verzonden stuk en mits de volledige tekst van het stuk duidelijk leesbaar is.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Denemarken aanvaardt dat het formulier in de bijlage bij de verordening wordt ingevuld in het Deens, het Engels of het Frans.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is het ministerie van Justitie.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Kopenhagen K

Telefoon: +45 7226 8400

Fax: +45 3393 3510

E-mail: jm@jm.dk

Stukken mogen worden toegezonden per post, fax of e-mail, mits het ontvangen stuk een volledige weergave is van het verzonden stuk en mits de volledige tekst van het stuk duidelijk leesbaar is.

Denemarken aanvaardt dat het formulier in de bijlage bij de verordening wordt ingevuld in het Deens, het Engels of het Frans.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Denemarken aanvaardt dat het formulier in de bijlage bij de verordening wordt ingevuld in het Deens, het Engels of het Frans.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Denemarken wenst geen gebruik te maken van de mogelijke afwijkingen in artikel 9, leden 1 en 2.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Deens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Denemarken aanvaardt dat het certificaat van betekening of kennisgeving wordt ingevuld in het Deens, het Engels of het Frans.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Er worden geen vergoedingen in rekening gebracht voor de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken vanuit een andere lidstaat.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Denemarken staat diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers toe de betekening of kennisgeving van stukken te verrichten overeenkomstig artikel 13, lid 1.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

In de regel kunnen de rechtbanken betekeningen of kennisgevingen verrichten zoals beschreven in de wet op de rechtsbedeling (retsplejeloven) en kunnen zij daarbij om bijstand verzoeken.

Ook andere instanties kunnen een rechtstreekse betekening of kennisgeving verrichten via een deurwaarder (zonder dat de rechtbanken hierbij betrokken zijn).

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In verband met artikel 19, lid 2, kan een Deense rechtbank een beslissing geven, ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, mits aan de in artikel 19, lid 2, genoemde voorwaarden is voldaan.

Wat artikel 19, lid 4, betreft, moet in Denemarken, wanneer de verweerder niet persoonlijk verschijnt, een verzoek om heroverweging van een zaak op grond van deze bepaling worden ingediend binnen een jaar na de datum van de beslissing.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Noordse Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp van 26 april 1974 PDF (81 Kb) da

Laatste update: 19/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.