Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Betekening en kennisgeving van stukken

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

De verzendende instantie is de High Court - Queens Bench - Foreign Process Section

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De ontvangende instantie is de High Court - Queens Bench - Foreign Process Section

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Documenten worden per fax en per post toegezonden.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Het standaardformulier mag in het Engels en het Frans worden ingevuld.

Artikel 3 - Centrale instantie

The Senior Master

Ter attentie van de Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

Londen WC2A 2LL

Verenigd Koninkrijk

Telefoon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Website: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Communicatie door middel van schrijven, fax, e-mail en telefoon, terwijl de centrale instantie verantwoordelijk zal zijn voor het controleren van de vertalingen.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Het Verenigd Koninkrijk aanvaardt in het Frans ingevulde aanvraagformulieren, naast in het Engels ingevulde.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Het Verenigd Koninkrijk is voornemens een afwijking toe te passen omdat het ingewikkelde karakter van zijn wetgeving inzake verjarings- en andere termijnen door dit artikel slechts kan worden verergerd. Het is belangrijk dat de datum van betekening of kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld omdat een en ander bepalend is voor het tijdstip vanaf hetwelk een partij kan overgaan tot het registreren van een vonnis bij verstek. Het Verenigd Koninkrijk is niet van oordeel dat de precieze draagwijdte van dit artikel en de beoogde toepassing ervan in de praktijk voldoende duidelijk zijn; in dit verband is er zeker verwarring mogelijk. Bedoelde materie kan volgens het Verenigd Koninkrijk derhalve beter binnen het nationale recht worden behandeld, althans tot kan worden beoordeeld hoe een en ander in de andere lidstaten functioneert na de tenuitvoerlegging van de verordening.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Het Verenigd Koninkrijk aanvaardt certificaten die in het Engels of in het Frans zijn ingevuld.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Voor betekening of kennisgeving zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Het Verenigd Koninkrijk is niet voornemens zich te verzetten tegen de uitoefening op zijn grondgebied van de bevoegdheid bedoeld in artikel 13, lid 1.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Engeland en Wales verzetten zich tegen de mogelijkheid van rechtstreekse betekening of kennisgeving zoals bedoeld in artikel 15, lid 1.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Overeenkomstig de bestaande bepaling van het Verdrag van Den Haag, kunnen de rechters in het Verenigd Koninkrijk, ongeacht het bepaalde in lid 1, een beslissing geven indien aan alle voorwaarden van lid 2 is voldaan.

Tijdsperiode, te rekenen vanaf de beslissing, gedurende welke een verzoek om verlening van een nieuwe termijn zoals bedoeld in lid 4 ontvankelijk is:

bij het verlenen van een nieuwe termijn in verband met vonnissen bij verstek, moet de rechtbank ermee rekening houden of de betrokkene erom heeft verzocht dat dit onmiddellijk zou gebeuren.

Laatste update: 29/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.