Betekening en kennisgeving van stukken

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De wijze waarop de stukken kunnen worden ontvangen: post, fax en langs elektronische weg, conform de in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Het Ests of het Engels kan worden gebruikt.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is het ministerie van Justitie.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Telefoon: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Artikel 4 - Verzending van stukken

In het kader van artikel 4, lid 3, en artikel 10, lid 2, van de verordening aanvaardt Estland modelformulieren die zijn ingevuld in het Ests of het Engels.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Er is in het Estse recht geen dergelijke specifieke termijn vastgesteld.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

In het kader van artikel 4, lid 3, en artikel 10, lid 2, van de verordening aanvaardt Estland modelformulieren die zijn ingevuld in het Ests of het Engels.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

In de regel is de betekening of kennisgeving van stukken kosteloos.

Indien de procedurestukken via een deurwaarder worden betekend of ter kennis gebracht, wordt een vergoeding van 40 EUR aangerekend, mits het mogelijk was de stukken te betekenen aan of ter kennis te brengen van de geadresseerde of diens wettelijke vertegenwoordiger:

1) via het adres of de telecommunicatiegegevens die zijn geregistreerd in het bevolkingsregister, of via het volgende e-mailadres: personal ID code@eesti.ee;

2) via het adres dat is geregistreerd in het Estlandse register van zelfstandigen of rechtspersonen, of met gebruikmaking van de telecommunicatiegegevens die zijn geregistreerd in het informatiesysteem van dat register.

Voor de andere dan de hierboven bedoelde gevallen, bedraagt de aan de deurwaarder verschuldigde vergoeding voor de betekening of kennisgeving van procedurestukken 70 EUR. Indien de persoon aan wie de stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht, wettelijk verplicht is zijn adres of telecommunicatiegegevens in het Estse bevolkingsregister of in het Estse register van zelfstandigen of rechtspersonen te registreren en die persoon niet aan deze verplichting heeft voldaan, bijvoorbeeld wanneer de in het register geregistreerde gegevens verouderd zijn of om een andere reden onjuist zijn, en de procedurestukken bijgevolg niet konden worden betekend of ter kennis gebracht op basis van die gegevens, moet 35 EUR van de bovenvermelde vergoeding van 70 EUR, conform het besluit inzake deurwaardersvergoedingen, worden betaald door de persoon die om deurwaardersdiensten heeft verzocht en de overige 35 EUR door de persoon aan wie de documenten moesten worden betekend of ter kennis gebracht.

Indien een procedurestuk niet kon worden betekend of ter kennis gebracht en de deurwaarder alles wat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk was, heeft gedaan om het procedurestuk volgens de wettelijk voorgeschreven procedure te betekenen of ter kennis te brengen, heeft de deurwaarder recht op een vergoeding van 40 EUR, na overlegging van het besluit inzake deurwaardersvergoedingen en het bericht van betekening of kennisgeving betreffende de stappen die de deurwaarder heeft ondernomen om het procedurestuk te betekenen of ter kennis te brengen.

Een deurwaarder mag geen vergoeding vragen wanneer hij niet alles wat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk was, heeft gedaan om het procedurestuk volgens de wettelijk voorgeschreven procedure te betekenen of ter kennis te brengen binnen de door een gerecht bepaalde termijn en hij er niet in is geslaagd het procedurestuk te betekenen of ter kennis te brengen.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Met betrekking tot artikel 13, lid 2, van de verordening: het is alleen mogelijk stukken door de zorg van zich in Estland bevindende diplomatieke of consulaire ambtenaren van een andere lidstaat te betekenen of ter kennis te brengen wanneer die stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht aan onderdanen van de lidstaat van herkomst van de stukken.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

In Estland mogen documenten niet worden betekend of ter kennis gebracht op de in artikel 15 van de verordening bedoelde wijze.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Een Ests gerecht kan een beslissing geven onder de in artikel 19, lid 2, van de verordening vastgestelde voorwaarden, ook wanneer geen certificaat van betekening of kennisgeving van een procedurestuk aan de verweerder is ontvangen. Overeenkomstig artikel 19, lid 4, derde zin, van de verordening kan een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel bij een gerecht worden ingediend binnen een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing die de procesgang afsluit, is gegeven.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

De Overeenkomst tussen Estland en Polen inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, arbeids- en strafzaken;

de Overeenkomst tussen de Republiek Letland, de Republiek Estland en de Republiek Litouwen inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen.

Laatste update: 19/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.