Betekening en kennisgeving van stukken

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

De verzendende instanties zijn de districtsrechtbanken (käräjäoikeudet), de handelsrechtbanken (markkinaoikeus), de hoven van beroep (hovioikeudet), het Hooggerechtshof (korkein oikeus), de Nationale Tenuitvoerleggingsinstantie (ulosottolaitos) en het ministerie van Justitie (oikeusministeriö).

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Wijze waarop stukken kunnen worden ontvangen: per post, fax of e-mail.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Talen die voor het invullen van het modelformulier kunnen worden gebruikt: Fins, Zweeds en Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De centrale instantie is het ministerie van Justitie.

Oikeusministeriö [ministerie van Justitie]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [overheid]

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Stukken kunnen worden verzonden per post, fax of e-mail.

Talen: Fins, Zweeds en Engels.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Het aanvraagformulier kan worden ingevuld in het Fins, het Zweeds of het Engels.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Gelet op artikel 9, lid 3, stelt Finland de Commissie ervan in kennis dat het de bepalingen van artikel 9, leden 1 en 2, niet zal toepassen. Deze bepalingen van het artikel zijn in hun huidige vorm niet relevant voor het Finse rechtsstelsel en kunnen bijgevolg niet worden toegepast in de praktijk.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Het certificaat kan worden ingevuld in het Fins, het Zweeds of het Engels.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Er wordt voor de betekening of kennisgeving van stukken geen vergoeding aangerekend aan de buitenlandse verzendende instantie.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Finland verzet zich niet tegen deze wijze van betekening of kennisgeving.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Finland verzet zich niet tegen deze wijze van betekening of kennisgeving.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Aangezien Finland geen verklaring in de zin van artikel 19, lid 2, heeft afgelegd, kunnen de Finse rechters geen beslissingen nemen in de in artikel 19, lid 2, bedoelde gevallen. Bijgevolg is het niet nodig de in artikel 19, lid 4, bedoelde verklaring af te leggen.

Laatste update: 18/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.