Betekening en kennisgeving van stukken

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Verzendende instanties in Frankrijk: de gerechtsdeurwaarders en de griffies van de gerechten.

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Ontvangende instanties in Frankrijk: alleen de gerechtsdeurwaarders.

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Wijze waarop stukken kunnen worden ontvangen: per post.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Frankrijk aanvaardt het modelformulier (bijlage I) wanneer het is ingevuld in het Frans of in een van de volgende talen: Engels, Duits, Italiaans of Spaans.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is de dienst voor wederzijdse bijstand, internationaal privaatrecht en Europees recht (DEDIPE - Département de l’entraide, du droit international privé et européen).

Adres:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefoon: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Talen: Frans en Engels.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Frankrijk aanvaardt het modelformulier (bijlage I) wanneer het is ingevuld in het Frans of in een van de volgende talen: Engels, Duits, Italiaans of Spaans.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Frankrijk geeft aan dat de betekening of kennisgeving van een stuk krachtens het Franse recht binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, zoals bedoeld in artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Frankrijk aanvaardt het certificaat van betekening of kennisgeving, dat eventueel vergezeld gaat van een afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht, wanneer het is ingevuld in het Frans of in een van de volgende talen: Engels, Duits, Italiaans of Spaans.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

De vaste vergoeding voor bijstand door een gerechtsdeurwaarder bedraagt 48,75 EUR (besluit van 26 februari 2016). Het bewijs van betaling van de vergoeding moet bij de te betekenen of ter kennis te brengen stukken worden gevoegd, tenzij de aanvrager rechtsbijstand geniet.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Frankrijk verzet zich ertegen dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid dat een andere lidstaat in Frankrijk gerechtelijke stukken laat betekenen of ter kennis brengen door zijn diplomatieke of consulaire ambtenaren, tenzij degene voor wie het stuk is bestemd een onderdaan is van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Frankrijk verzet zich niet tegen de mogelijkheid van rechtstreekse betekening of kennisgeving zoals bedoeld in artikel 15, lid 1.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In afwijking van lid 1, kan de Franse rechter een beslissing geven indien is voldaan aan alle voorwaarden van lid 2.

Het in lid 4 bedoelde verzoek om verlening van een nieuwe termijn moet worden ingediend binnen een termijn van een jaar na de beslissing.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Verdrag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering

Verdrag van 15 november 1965 inzake de betekening en kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken

Overeenkomst tussen Frankrijk en Duitsland ter vergemakkelijking van de toepassing van het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, ondertekend op 6 mei 1961

Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in burgerlijke en handelszaken tussen Frankrijk en België van 1 maart 1956, zoals gewijzigd bij briefwisseling van 23 en 30 augustus 1960

Overeenkomst van 5 april 1967 tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Poolse Volksrepubliek tot het vergemakkelijken van de toepassing van het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering

Verdrag van 2 februari 1922 ter vergemakkelijking van de verrichting van proceshandelingen tussen personen die in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wonen

Overeenkomst tussen de Franse Republiek en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië tot het vergemakkelijken van de toepassing van het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, ondertekend te Belgrado op 29 oktober 1969

Verdrag tussen de Franse Republiek en de Socialistische Republiek Roemenië inzake wederzijdse rechtshulp in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Parijs op 5 november 1974

Verdrag tussen de Franse Republiek en de Republiek Oostenrijk inzake wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering en ondertekend te Wenen op 27 februari 1979

Verdrag tussen de Franse Republiek en de Hongaarse Volksrepubliek inzake wederzijdse rechtshulp in burgerlijke en familiezaken en inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen, ondertekend te Boedapest op 31 juli 1980

Verdrag tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek inzake wederzijdse rechtshulp en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke, familie- en handelszaken, ondertekend op 10 mei 1984

Verdrag tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken, ondertekend te Sofia op 18 januari 1989

Laatste update: 19/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.