Betekening en kennisgeving van stukken

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Wijzen waarop stukken kunnen worden ontvangen: via de post.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Talen die voor het invullen van het modelformulier kunnen worden gebruikt: Italiaans, Frans, Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is het Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari bij het beroepshof van Rome.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

In Italië moeten de betekenen stukken worden ontvangen per post en zij worden langs dezelfde weg teruggezonden naar de verzendende instanties.

Talenkennis: Italiaans, Frans en Engels.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Voor het invullen van het aanvraagformulier (modelformulier) kan naast het Italiaans, ook gebruik worden gemaakt van het Frans en het Engels.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Er wordt geen afwijking gevraagd.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Voor het opstellen van het certificaat waarin de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de betekening of kennisgeving wordt bevestigd, kan, naast het Italiaans, ook het Frans of het Engels worden gebruikt.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Momenteel zijn er geen kosten verbonden aan de kennisgeving van gerechtelijke stukken uit het buitenland.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Italië verzet zich tegen de rechtstreekse betekening of kennisgeving van juridische stukken door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren aan personen die op het grondgebied van een andere lidstaat verblijven (behalve indien het stuk wordt betekend of medegedeeld aan een Italiaanse onderdaan die in een andere lidstaat verblijft).

Italië verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van juridische stukken door diplomatieke of consulaire ambtenaren van een lidstaat aan personen die in Italië verblijven, behalve indien het stuk moet worden betekend of medegedeeld aan een burger van die lidstaat.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Niets belet dat een bij een rechtsgeding betrokken persoon de mogelijkheid heeft om betekening van gerechtelijke stukken rechtstreeks te doen verrichten door de bevoegde overheidsambtenaren van de ontvangende lidstaat.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Italië is niet voornemens de in de leden 2 en 4 bedoelde mededelingen te verrichten.

Laatste update: 28/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.