Betekening en kennisgeving van stukken

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De wijzigingen in de Letse wet betreffende de burgerlijke rechtsvordering die op 1 januari 2019 in werking zijn getreden, hebben geleid tot veranderingen met betrekking tot de wijze waarop buitenlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in Letland worden betekend of ter kennis gebracht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ("de betekening en de kennisgeving van stukken"), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad. Meer in het bijzonder is de centrale instantie die verzoeken om betekening of kennisgeving van buitenlandse stukken in ontvangst neemt en uitvoert voortaan de Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Raad van beëdigde deurwaarders van Letland). Daarnaast wordt er voor elk verzoek om betekening of kennisgeving van stukken een vergoeding van 113,97 EUR (incl. btw) in rekening gebracht. De betaling moet per bankoverschrijving gebeuren. De persoon die de vaste vergoeding betaalt voor de betekening of kennisgeving moet ook de bankkosten betalen.

Bevoegde centrale instantie:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Raad van beëdigde deurwaarders van Letland)

(vanaf 16 december 2019) Adres: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Telefoon: (+371) 67290005; Fax: (+371) 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Bankrekeninggegevens:

Registratienummer: 90001497619

Adres: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

SWIFT-code: HABALV22

Voorwerp van de betaling: informatie over de geadresseerde

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Verzoeken van andere lidstaten om betekening of kennisgeving van stukken en certificaten van betekening of kennisgeving van stukken worden in Letland aanvaard indien zij per post worden ingediend.

Kennisgevingen met gebruikmaking van de andere in Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde modelformulieren kunnen ook worden ingediend met behulp van andere communicatiemiddelen die ter beschikking staan van het bevoegde Letse gerecht.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Voor het invullen van de modelformulieren wordt in Letland, naast het Lets, ook het Engels aanvaard.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is de Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Raad van beëdigde deurwaarders van Letland)

(vanaf 16 december 2019) Adres: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Telefoon: (+371) 67290005; Fax: (+371) 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Artikel 4 - Verzending van stukken

In Letland wordt een verzoek om betekening of kennisgeving van een stuk dat is opgesteld met gebruikmaking van het in bijlage I bij de verordening opgenomen modelformulier, aanvaard indien het in het Lets of het Engels is ingevuld.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Overeenkomstig artikel 56.1, lid 1, van de wet betreffende de burgerlijke rechtsvordering wordt een persoon geacht in kennis te zijn gesteld van het tijdstip en de plaats van de terechtzitting of een proceshandeling, of van de inhoud van het betrokken stuk, wanneer gerechtelijke stukken conform de procedure van artikel 56, met uitzondering van het in lid 9 bedoelde geval, zijn afgeleverd, en worden gerechtelijke stukken geacht te zijn betekend of ter kennis gebracht:

1) op de datum waarop de persoon ze heeft aanvaard overeenkomstig artikel 56, leden 3, 7 of 8, van deze wet;

2) op de datum waarop de persoon heeft geweigerd ze te aanvaarden (artikel 57);

3) op de zevende dag na de verzending van de stukken, indien ze per post zijn verzonden;

4) op de derde dag na de verzending van de stukken, indien ze per e-mail zijn verzonden;

5) op de derde dag na verzending, wanneer de kennisgeving online wordt verricht.

Overeenkomstig lid 2 van bovengenoemd artikel is het feit dat de gerechtelijke stukken worden afgegeven aan een opgegeven woonplaats van een natuurlijke persoon, een aanvullend opgegeven adres, een adres dat de natuurlijke persoon heeft opgegeven voor communicatie met het gerecht of het hoofdkantoor van een rechtspersoon, of dat van de post een bericht van afgifte wordt ontvangen of dat de stukken zijn teruggezonden, op zich niet bepalend voor het feit dat de stukken zijn betekend of ter kennis gebracht. De geadresseerde kan het vermoeden van betekening of kennisgeving van stukken op de zevende dag na de dag van verzending indien de stukken per post zijn verzonden of op de derde dag na verzending indien zij per e-mail zijn verzonden of online ter kennis zijn gebracht, weerleggen door te verwijzen naar objectieve omstandigheden buiten zijn wil die hem hebben belet de stukken op het opgegeven adres in ontvangst te nemen.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

In Letland wordt een certificaat van betekening of kennisgeving van een stuk dat is opgesteld met gebruikmaking van het in bijlage I bij de verordening opgenomen modelformulier, aanvaard indien het in het Lets of het Engels is ingevuld.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In Letland wordt de betekening of kennisgeving van stukken verricht overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder a), van de verordening. Voor elk verzoek om betekening of kennisgeving is een vergoeding van 113,97 EUR (incl. btw) verschuldigd. De betaling moet per bankoverschrijving gebeuren. De persoon die de vaste vergoeding betaalt voor de betekening of kennisgeving moet ook de bankkosten betalen.

Bankrekeninggegevens:

Registratienummer: 90001497619

(vanaf 16 december 2019) Adres: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT-code: HABALV22

Voorwerp van de betaling: informatie over de geadresseerde

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Letland verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van stukken overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de verordening, behalve in gevallen waarin de betekening of kennisgeving van de stukken aan onderdanen van de betrokken lidstaat wordt verricht.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Op grond van de Letse wetgeving kunnen stukken niet worden betekend of ter kennis gebracht op grond van artikel 15 van de verordening.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In afwijking van artikel 19, lid 1, van de verordening, kan een gerecht of een rechter in Letland een beslissing geven, ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, mits aan de voorwaarden van artikel 19, lid 2, is voldaan. In Letland is er geen termijn vastgesteld waarna verzoeken om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel niet ontvankelijk zijn, mits aan de voorwaarden van artikel 19, lid 4, is voldaan.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

De Republiek Letland handhaaft twee door haar gesloten overeenkomsten:

1) de Overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Republiek Polen inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie- en strafzaken;

2) de Overeenkomst inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen tussen de Republiek Letland, de Republiek Estland en de Republiek Litouwen.

Laatste update: 10/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.