Betekening en kennisgeving van stukken

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Alle gewone gerechten van de Republiek Litouwen die burgerlijke en handelszaken behandelen, zijn bevoegd om documenten aan een derde staat toe te zenden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1393/2007 en het Verdrag van 's-Gravenhage van 1965.

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De instantie die is aangewezen om overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1393/2007 verzoeken van andere lidstaten om betekening of kennisgeving van stukken in ontvangst te nemen, is de Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders.

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken kunnen per post en per fax worden ingediend.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Litouwen aanvaardt formulieren die zijn ingevuld in het Litouws of het Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie voor de uitvoering van de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1393/2007 bedoelde functies, is het ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litouwen

Tel.: +370 5 2662984

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854

E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 4 - Verzending van stukken

De talen die de Republiek Litouwen aanvaardt voor het invullen van het in bijlage I bij de verordening opgenomen modelformulier zijn het Litouws en het Engels.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

De Litouwse wetgeving voorziet niet in specifieke termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

De talen die de Republiek Litouwen aanvaardt voor het invullen van het in bijlage I bij de verordening opgenomen modelformulier zijn het Litouws en het Engels.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

De Republiek Litouwen rekent een vergoeding van 110 EUR aan voor de in artikel 11, lid 2, onder a), van de verordening bedoelde diensten.

Deze vergoeding moet worden overgemaakt op de rekening van de ontvangende instantie, d.w.z. de Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders.

Litouwse Kamer van gerechtsdeurwaarders

Adres: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litouwen

Bank: Luminor Bank AB, bankcode 40100, SWIFT-code AGBLLT2X, rekeningnummer: LT92 4010 0424 0031 5815, rechtspersonennummer: 126198978.

Tel.: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

De Litouwse autoriteiten verklaren dat zij zich verzetten tegen de betekening of kennisgeving van stukken op hun grondgebied op de in artikel 13 beschreven wijze, tenzij van het stuk betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

De Litouwse autoriteiten verklaren dat de betekening of kennisgeving van stukken op de in artikel 15 beschreven wijze niet is toegestaan in Litouwen.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

De Litouwse autoriteiten verklaren dat de Litouwse gerechten een beslissing kunnen geven, ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, indien aan alle voorwaarden van artikel 19, lid 2, van de verordening is voldaan.

De Litouwse autoriteiten verklaren dat verzoeken om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel tegen een beslissing, als bedoeld in artikel 19, lid 4, van de verordening, niet in behandeling worden genomen indien zij meer dan een jaar na de datum van de beslissing worden ingediend.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Litouwen heeft geen overeenkomsten of regelingen met andere lidstaten gesloten om de toezending van stukken verder te versnellen of te vereenvoudigen, als bedoeld in artikel 20, lid 2.

Laatste update: 20/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.