Betekening en kennisgeving van stukken

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Stukken kunnen persoonlijk worden betekend door een gerechtsdeurwaarder (huissier); deze vorm van betekening is gekend onder de Franse term signification.

U kunt een gerechtsdeurwaarder zoeken op deze website:

http://www.huissier.lu/members.php

Voor stukken kan er ook een kennisgeving worden verricht door een griffier van de rechtbank (greffier), gewoonlijk via aangetekende brief; deze kennisgeving is gekend onder de meer algemene Franse term notification.

U kunt hierover informatie vinden op de volgende website:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Het ministerie van Justitie is hiervoor niet bevoegd en derhalve mogen brieven of andere stukken betreffende de betekening van stukken niet worden gericht aan het ministerie.

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

U kunt een gerechtsdeurwaarder zoeken op deze website:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De stukken kunnen op verschillende wijzen worden ontvangen:

per post, e-mail, fax of telefoon.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Frans en Duits.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is het Parket-Generaal (Parquet Général) bij het Cour supérieur de Justice.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postadres: L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81-2336

Fax. (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Talen: Frans en Duits.

Het ministerie van Justitie is hiervoor niet bevoegd en derhalve mogen brieven of andere stukken betreffende de betekening van stukken niet worden gericht aan het ministerie.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Luxemburg aanvaardt aanvraagformulieren (standaardformulieren) die zijn ingevuld in het Duits of in het Frans.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Krachtens het Luxemburgse recht moet een stuk worden betekend binnen een bepaalde termijn, zoals bepaald in artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007.

Wanneer het stuk persoonlijk wordt betekend door een gerechtsdeurwaarder (signification), moet het betekeningsexploot (exploit) de datum van betekening vermelden, dit is de datum waarop het betekeningsexploot werd afgeleverd aan de geadresseerde of aan de woonplaats van de geadresseerde, of de datum waarop het stuk werd gedeponeerd bij de woonplaats van de geadresseerde.

Wanneer de geadresseerde weigert het afschrift van het te betekenen stuk te aanvaarden, vermeldt de gerechtsdeurwaarder dit in het betekeningsexploot. Het stuk wordt dan geacht te zijn betekend op de datum waarop het werd aangeboden aan de geadresseerde.

Indien de persoon aan wie het stuk moet worden betekend geen gekende woonplaats of verblijfplaats heeft, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van betekening (procès‑verbal) op waarin de stappen worden vermeld die zijn genomen om de geadresseerde te vinden. Het stuk wordt geacht te zijn betekend op de datum waarop het proces-verbaal van betekening is opgesteld.

Indien de kennisgeving van het stuk geschiedt per aangetekende brief (notification), past Luxemburg een systeem van twee datums toe.

De datum die in aanmerking dient te worden genomen met betrekking tot de afzender van het stuk verschilt van die welke in aanmerking dient te worden genomen met betrekking tot de geadresseerde van het stuk.

Met betrekking tot de afzender geldt de verzendingsdatum als datum van kennisgeving.

Met betrekking tot de geadresseerde is de datum van kennisgeving de datum waarop het stuk is afgeleverd aan de geadresseerde.

Indien de geadresseerde weigert om de aangetekende brief te aanvaarden, vermeldt de postbode dit in de ontvangstbevestiging en wordt de aangetekende brief teruggestuurd samen met de ontvangstbevestiging. In dit geval wordt de kennisgeving van het stuk geacht te zijn uitgevoerd op de datum waarop de aangetekende brief werd aangeboden aan de geadresseerde.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Luxemburg aanvaardt aanvraagformulieren (standaardformulieren) die zijn ingevuld in het Duits of in het Frans.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

De eenmalige vaste vergoeding bedraagt 138 EUR.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Luxemburg verzet zich tegen de rechtstreekse betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken door zijn diplomatieke en consulaire ambtenaren in een andere lidstaat.

Luxemburg verzet zich ook tegen de betekening van dergelijke stukken op zijn grondgebied door diplomatieke of consulaire ambtenaren van andere lidstaten, behalve in gevallen waarin het stuk moet worden betekend aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Luxemburg staat rechtstreekse betekening toe overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1393/2007.

Het ministerie van Justitie is hiervoor niet bevoegd en derhalve mogen brieven of andere stukken betreffende de betekening van stukken niet worden gericht aan het ministerie.

Stukken kunnen worden betekend door gerechtsdeurwaarders.

Gerechtsdeurwaarders in het land van de geadresseerde zijn niet verantwoordelijk voor het regelmatige karakter van de vorm en de inhoud van het stuk dat hen rechtstreeks door de betrokkene werd toegezonden, doch zijn enkel verantwoordelijk voor de formaliteiten en procedures inzake betekening die zij toepassen bij de betekening van de stukken in het land van de geadresseerde.

U kunt een gerechtsdeurwaarder zoeken op deze website:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Ondanks het bepaalde in artikel 19, lid 1, kunnen de Luxemburgse gerechten een beslissing geven wanneer is voldaan aan de in artikel 19, lid 2, bedoelde voorwaarden.

Luxemburg wijst er in verband met artikel 19, lid 4, op dat het verzoek om een nieuwe termijn voor aanwending van een rechtsmiddel niet ontvankelijk kan worden verklaard indien bedoeld verzoek volgens de rechter niet binnen een redelijke termijn is ingediend die liep vanaf het moment waarop de betrokkene kennis heeft gekregen van de beslissing, of vanaf het moment waarop de onmogelijkheid om op te treden ophield; bedoeld verzoek mag evenwel niet later worden ingediend dan een jaar na de betekening van de beslissing.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

/

Laatste update: 12/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.