Betekening en kennisgeving van stukken

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Office of the State Advocate

Adres: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postcode: VLT1311

Tel.: +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Office of the State Advocate

Adres: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postcode: VLT1311

Tel.: +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De stukken kunnen op de volgende wijze worden ontvangen: de originele stukken moeten samen met bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 1393/2007 en het desbetreffende bankafschrift worden toegezonden per post. Kopieën mogen vooraf per fax en/of per e-mail worden toegezonden.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Het modelformulier kan worden ingevuld in het Engels of het Maltees.

Artikel 3 - Centrale instantie

Office of the State Advocate

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Tel.: +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Territoriale bevoegdheid: Malta en Gozo.

Middelen voor ontvangst/communicatie en talenkennis: Engels.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Engels

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Malta is voornemens af te wijken van artikel 9, lid 2, aangezien dit in strijd is met het Maltese procesrecht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Maltees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Engels

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

De in artikel 11, lid 2, van de verordening bedoelde kosten: een vaste vergoeding van 50 EUR voor elk stuk dat moet worden betekend of ter kennis gebracht.

Deze vergoeding moet vóór de betekening of kennisgeving worden betaald. Stukken worden niet verwerkt en worden teruggestuurd wanneer de desbetreffende aanvraag niet vergezeld gaat van een bankafschrift waaruit blijkt dat de bovenbedoelde vergoeding is betaald. De vergoeding moet via bankoverschrijving worden betaald aan het Office of the State Advocate op de hieronder vermelde bankrekening:

Naam van de bank: Central Bank of Malta

Benaming rekeninghouder: AG Office – Receipt of Service Documents

Rekeningnummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN-code: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-code: MALTMTMT

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Ja, Malta verzet zich daartegen.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Geen verzet

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Dit is niet mogelijk aangezien er een bewijs van betekening of kennisgeving is vereist. Indien een beslissing wordt gegeven tegen een persoon die niet naar behoren tijdig werd gedagvaard, kan deze persoon binnen drie maanden na de beslissing vragen dat de zaak opnieuw wordt behandeld.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Geen

Laatste update: 19/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.