Betekening en kennisgeving van stukken

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn verzendende instanties. Zoek naar een verzendende instantie via: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Alle gerechtsdeurwaarders en de centrale instantie in Nederland zijn ontvangende instanties. Zoek naar een ontvangende instantie via: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De gerechtsdeurwaarders kunnen stukken ontvangen per post. Een ontvangende instantie waarvan in de bijlage een fax of e-mailadres is vermeld kan ook stukken ontvangen per fax of e-mail.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

De talen die aanvaard worden met betrekking tot het formulier bedoeld in artikel 4, derde lid, van de verordening en het certificaat van betekening of kennisgeving bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de verordening zijn de Engelse en Duitse taal.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Adres:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Nederland

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.kbvg@kbvg.nl

Web: http://www.kbvg.nl/

De centrale instantie kan stukken ontvangen/mededelen per post, e-mail of telefoon in de Nederlandse of de Engelse taal.

Artikel 4 - Verzending van stukken

De talen die aanvaard worden met betrekking tot het formulier bedoeld in artikel 4, derde lid, van de verordening en het certificaat van betekening of kennisgeving bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de verordening zijn de Engelse en Duitse taal.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

In Nederland wordt wanneer de betekening of kennisgeving van een stuk binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, de datum die ten aanzien van de aanvrager in aanmerking moet worden genomen, bepaald door het Nederlandse recht.

Als een document volgens de wetgeving van een EU-land binnen een bepaalde termijn behandeld moet worden, wordt de datum die ten aanzien van de aanvrager in aanmerking moet worden genomen, bepaald door het recht van dat land.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

De talen die aanvaard worden met betrekking tot het formulier bedoeld in artikel 4, derde lid, van de verordening en het certificaat van betekening of kennisgeving bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de verordening zijn de Engelse en Duitse taal.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Het bedrag van de vaste vergoeding voor de kosten voor bijstand door een deurwaarder of van een overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat bevoegde persoon is bepaald op € 65.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Nederland verzet zich niet tegen de mogelijkheid dat een lidstaat de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in Nederland bevindende personen rechtstreeks, zonder rechtsdwang, door de zorg van haar diplomatieke of consulaire ambtenaren doet verrichten.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening op de voet van artikel 15 van de verordening door een deurwaarder aan in Nederland verblijvende personen is toegestaan.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Rechters in Nederland kunnen in afwijking van het eerste lid van artikel 19 een beslissing geven indien aan de voorwaarden van het tweede lid is voldaan.

Een verzoek om verlenging van een nieuwe termijn als bedoeld in artikel 19, vierde lid, van de verordening is ontvankelijk indien het is ingediend binnen één jaar, te rekenen van de dag waarop de beslissing is gegeven.

Laatste update: 03/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.