Betekening en kennisgeving van stukken

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

De door Portugal aangewezen verzendende instanties zijn:

- districtsrechtbanken (Tribunais Judiciais de Comarca);

- griffiers (Conservadores);

- notarissen (Notários);

- deurwaarders (Agentes de Execução), en

- wettelijke vertegenwoordigers (Mandatários Judiciais).

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De door Portugal aangewezen ontvangende instanties zijn:

- de afdeling met algemene bevoegdheid (Juízo de Competência Genérica) of, in voorkomend geval, de lokale afdeling voor civiele zaken (Juízo local cível) van de bevoegde districtsrechtbank, en

- deurwaarders (OSAE, de vereniging van advocaten en deurwaarders, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)

Rua Artilharia 1, nr. 63

1250-083 Lisboa

Tel.: (351) 21 389 42 00

Fax: (351) 21 353 48 70

E-mail: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Stukken kunnen worden verstuurd per post.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Portugal aanvaardt formulieren die zijn ingevuld in het Portugees, het Engels of het Spaans.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie in Portugal is het directoraat-generaal Justitie (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Directoraat-generaal Justitie

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tel. +351 217906200, +351 217906223

Fax +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: http://www.dgaj.mj.pt/

Gebruikte talen: Portugees, Spaans, Frans en Engels.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Portugal aanvaardt formulieren die zijn ingevuld in het Portugees, het Engels of het Spaans.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Voor de toepassing van artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, van de verordening bepaalt artikel 323 van het Portugese burgerlijk wetboek dat de verjaringstermijn wordt opgeschort vijf dagen nadat om betekening of kennisgeving is verzocht in gevallen waarin de stukken niet konden worden betekend of ter kennis gebracht om redenen die niet aan verzoeker te wijten zijn.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Portugal aanvaardt certificaten die zijn ingevuld in het Portugees, het Engels of het Spaans.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Over het algemeen geeft de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken uit een andere lidstaat geen aanleiding tot betaling van heffingen of kosten indien de stukken worden verstuurd naar de gerechten.

Indien de stukken echter persoonlijk worden betekend of ter kennis gebracht door een medewerker van het gerecht of door een deurwaarder, worden de volgende kosten aangerekend:

1. deurwaarders:

indien de betekening of kennisgeving werd uitgevoerd: 76 EUR;

indien de betekening of kennisgeving niet werd uitgevoerd (bv. indien de persoon aan wie de stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht niet verbleef op het vermelde adres of indien het adres niet bestond): 50,50 EUR;

2. medewerkers van het gerecht:

indien de betekening of kennisgeving werd uitgevoerd: 51 EUR;

indien de betekening of kennisgeving niet werd uitgevoerd (bv. indien de persoon aan wie de stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht niet verbleef op het vermelde adres of indien het adres niet bestond): er hoeft geen betaling te worden verricht.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Portugal verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken op zijn grondgebied door een andere lidstaat langs consulaire of diplomatieke weg, behalve indien de persoon aan wie het stuk moet worden betekend of ter kennis gebracht een onderdaan van die lidstaat is.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Het Portugese recht staat geen rechtstreekse betekening of kennisgeving toe zoals bepaald in artikel 15 van de verordening.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In afwijking van het bepaalde in artikel 19, lid 1, kunnen de Portugese gerechten een beslissing geven indien aan alle voorwaarden van lid 2 van dat artikel is voldaan.

Voor de toepassing van artikel 19, lid 4, moeten in Portugal verzoeken om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel worden ingediend binnen één jaar na de datum waarop de bestreden beslissing is gegeven. Na het verstrijken van die termijn worden geen verzoeken meer aanvaard.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Overeenkomsten waarbij lidstaten partij zijn:

- Overeenkomst tussen de Republiek Portugal en het Koninkrijk Spanje betreffende justitiële samenwerking in strafrechtelijke en civiele zaken van 19 november 1997;

Andere overeenkomsten waarbij Portugal partij is:

- Overeenkomst betreffende juridische en justitiële samenwerking met Angola van 30 augustus 1995;

- Overeenkomst betreffende juridische en justitiële samenwerking met de Republiek Kaapverdië van 2 februari 2003;

- Overeenkomst betreffende juridische en justitiële samenwerking met de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China van 1 juli 2001;

- Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking met Guinee-Bissau van 5 juli 1988;

- Overeenkomst betreffende juridische en justitiële samenwerking met Mozambique van 12 april 1990;

- Justitiële overeenkomst met Sao Tomé en Principe van 23 maart 1976.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.