Betekening en kennisgeving van stukken

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Ten aanzien van gerechtelijke stukken geldt dat alle Roemeense instanties die dergelijke stukken verzenden, Roemeense rechtbanken zijn die gerechtigd zijn gerechtelijke akten rechtstreeks te betekenen aan of ter kennis te brengen van ontvangende instanties in de EU-lidstaten: districtsrechtbanken (judecătorii), kantonrechtbanken (tribunale), hoven van beroep (curți de apel) en het hooggerechtshof van cassatie en justitie (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Ten aanzien van buitengerechtelijke stukken geldt dat notarissen, deurwaarders en andere instanties die gerechtigd zijn documenten in het buitenland te betekenen of ter kennis te brengen, verzoekschriften verzenden via de districtsrechtbank in het rechtsgebied waar ze zijn gevestigd (artikel 32, lid 1, onder a) en b), van Wet nr. 189/2003 inzake internationale rechtshulp in burgerlijke en handelszaken).

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De Roemeense ontvangende instantie voor aanvragen om betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken uit lidstaten van de EU, is de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de ontvanger zijn woonplaats of hoofdvestiging heeft (artikel 32, lid 1, onder c), van Wet nr. 189/2003 inzake internationale rechtshulp in burgerlijke en handelszaken).

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Aanvragen en de bijlagen daarbij kunnen per post of per fax worden toegezonden.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Roemenië aanvaardt in het Roemeens, het Engels of het Frans ingevulde modelformulieren.

Artikel 3 - Centrale instantie

De centrale instantie in Roemenië is het ministerie van Justitie.

Ministerie van Justitie (Ministerul Justiției)

Directoraat internationaal recht en justitiële samenwerking (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Boekarest 050741

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

Dienst voor internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken (Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 4 - Verzending van stukken

Roemenië aanvaardt in het Roemeens, het Engels of het Frans ingevulde modelformulieren.

Aanvragen en de bijlagen daarbij kunnen per post of per fax worden toegezonden.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

In artikel 183 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt de afgifte van akten geregeld die worden ingediend bij postkantoren, gespecialiseerde koeriersdiensten, militaire eenheden of detentiecentra.

Het processtuk dat binnen de door de wet vastgestelde termijn per aangetekende post bij het postkantoor is ingediend of bij een expreskoeriersdienst of gespecialiseerde dienst is gedeponeerd, geldt als ingediend binnen de voorgeschreven periode.

Ook het document dat door de belanghebbende binnen de door de wet vastgestelde termijn is ingediend bij de militaire eenheid of bij de administratie van het detentiecentrum waar de betrokken partij gevangen zit, geldt als ingediend binnen de voorgeschreven periode.

Het ontvangstbewijs van het postkantoor, in combinatie met de verklaring op het ingediende instrument van de expreskoeriersdienst, de gespecialiseerde communicatiedienst, de militaire eenheid of de administratie van het detentiecentrum, dient afhankelijk van het geval als bewijs van de datum van indiening van het document door de belanghebbende.

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, in samenhang met artikel 199, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering begint het proces met de registratie van het verzoek voor de rechter. Een eis, ingediend in eigen persoon of per volmacht, per post, koerier, fax of gescand en verzonden per e-mail of als elektronisch document, wordt geregistreerd en voorzien van een stempel met de datum van ontvangst.

Overeenkomstig artikel 2, punten 10, 11 en 18, en artikel 30, punt 6, van Noodverordening nr. 13/2013 inzake postdiensten, wordt onder aangetekende postdienst verstaan: de postdienst die tegen een vaste vergoeding een garantie biedt tegen het risico van verlies, diefstal, volledige of gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van het poststuk en, op verzoek, na bezorging van het poststuk, bewijs van aflevering van de postzending of bezorging aan de geadresseerde, zonder schriftelijke bevestiging door de laatste.

Onder brievenpost wordt verstaan: een op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres.

Als datum van verzending geldt de datum waarop de postzending door de postdiensten is opgehaald, conform de bepalingen van artikel 183 van Wet nr. 134/2010 inzake het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, opnieuw bekendgemaakt, zoals gewijzigd en momenteel geldig.

Als datum van verzending geldt de datum waarop de postzending door de postdiensten via het posttoegangspunt is opgehaald, mits de zending is gepost vóór de laatste lichting voor dat specifieke toegangspunt. Indien de zending wordt gepost na de laatste lichting van de post, geldt als datum van verzending de volgende werkdag waarop de post op dat specifieke toegangspunt wordt opgehaald.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Roemenië aanvaardt in het Roemeens, het Engels of het Frans ingevulde certificaten van betekening of kennisgeving.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

De betekening of kennisgeving van processtukken geschiedt kosteloos en ambtshalve door het gerecht, door een procedureambtenaar van het gerecht of door een andere medewerker van het gerecht. Indien dat niet mogelijk is, worden de stukken per post verstuurd als aangetekende brief met aangegeven inhoud en met ontvangstbevestiging, in een gesloten envelop waaraan het ontvangstbewijs/bericht en een kennisgeving moeten worden gehecht. Op verzoek en op kosten van de belanghebbende, kunnen processtukken worden betekend of ter kennis gebracht door een gerechtsdeurwaarder van het gerecht of een koerierdienst (artikel 154, leden 1, 4 en 5, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De honoraria van gerechtsdeurwaarders variëren van 20 RON tot 400 RON (zie Besluit nr. 2550 van 14 november 2006 van de minister van Justitie houdende goedkeuring van minimum- en maximumhonoraria voor gerechtsdeurwaarders).

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Roemenië verklaart dat buitenlandse diplomatieke of consulaire ambtenaren de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken op het Roemeense grondgebied mogen verrichten, doch alleen aan burgers van het land dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Roemenië verzet zich tegen rechtstreekse betekening of kennisgeving overeenkomstig artikel 15, lid 1.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Onverminderd artikel 19, lid 1, van de verordening, mogen Roemeense gerechten alleen een beslissing geven indien aan alle in lid 2 vastgestelde voorwaarden is voldaan.

Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn als bedoeld in artikel 19, lid 4, van de verordening kan worden ingediend binnen een jaar na de datum waarop de beslissing is gegeven.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Niet van toepassing.

Laatste update: 26/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.