Betekening en kennisgeving van stukken

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Alle Roemeense gerechten zijn verzendende instanties. Zij zijn bevoegd om rechtstreeks gerechtelijke stukken aan de ontvangende instanties in de lidstaten van de EU te verzenden ter betekening of kennisgeving: districtsrechtbanken, rechtbanken, hoven van beroep, het Hoge Hof van cassatie en Justitie.

Notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere instanties die bevoegd zijn om stukken in het buitenland te betekenen en ter kennis te brengen, verzenden aanvragen via de districtsrechtbanken in het rechtsgebied waarvan zij hun hoofdvestiging hebben (artikel 32, lid 1, onder a) en b), van Wet nr. 189/2003 inzake internationale rechtshulp in burgerlijke en handelszaken).

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De Roemeense ontvangende instantie voor aanvragen om betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken uit lidstaten van de EU, is de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de ontvanger zijn woonplaats of hoofdvestiging heeft (artikel 32, lid 1, onder c), van Wet nr. 189/2003 inzake internationale rechtshulp in burgerlijke en handelszaken).

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Aanvragen en de bijlagen daarbij kunnen per post of per fax worden toegezonden.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Roemenië aanvaardt in het Roemeens, het Engels of het Frans ingevulde modelformulieren.

Artikel 3 - Centrale instantie

De Roemeense centrale instantie is het ministerie van Justitie.

Ministerie van Justitie

Directoraat internationaal recht en justitiële samenwerking

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Boekarest 050741

Telefoon: +40372041077; Fax: +40372041079

Dienst voor internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en in handelszaken

Telefoon: +40372041083; Telefoon: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 4 - Verzending van stukken

Roemenië aanvaardt in het Roemeens, het Engels of het Frans ingevulde modelformulieren.

Aanvragen en de bijlagen daarbij kunnen per post of per fax worden toegezonden.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Nog geen gegevens beschikbaar

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Roemenië aanvaardt in het Roemeens, het Engels of het Frans ingevulde certificaten van betekening of kennisgeving.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

De betekening of kennisgeving van processtukken geschiedt kosteloos en ambtshalve door het gerecht, door een procedureambtenaar van het gerecht of door een andere medewerker van het gerecht. Indien dat niet mogelijk is, worden de stukken per post verstuurd als aangetekende brief met aangegeven inhoud en met ontvangstbevestiging, in een gesloten envelop waaraan het ontvangstbewijs/bericht en een kennisgeving moeten worden gehecht. Op verzoek en op kosten van de belanghebbende, kunnen processtukken worden betekend of ter kennis gebracht door een gerechtsdeurwaarder van het gerecht of een koerierdienst (artikel 154, leden 1, 4 en 5, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De honoraria van gerechtsdeurwaarders variëren van 20 RON tot 400 RON (zie Besluit nr. 2550 van 14 november 2006 van de minister van Justitie houdende goedkeuring van minimum- en maximumhonoraria voor gerechtsdeurwaarders).

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Roemenië verklaart dat buitenlandse diplomatieke of consulaire ambtenaren de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken op het Roemeense grondgebied mogen verrichten, doch alleen aan burgers van het land dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Roemenië verzet zich tegen rechtstreekse betekening of kennisgeving overeenkomstig artikel 15, lid 1.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Onverminderd artikel 19, lid 1, van de verordening, mogen Roemeense gerechten alleen een beslissing geven indien aan alle in lid 2 vastgestelde voorwaarden is voldaan.

Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn als bedoeld in artikel 19, lid 4, van de verordening kan worden ingediend binnen een jaar na de datum waarop de beslissing is gegeven.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Niet van toepassing.

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.