Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Betekening en kennisgeving van stukken

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Schotland

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

De verzendende instanties zijn de messengers-at-arms. Voor een lijst van messengers-at-arms, zie de website van de Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

De ontvangende instanties zijn de messengers-at-arms. Voor een lijst van messengers-at-arms, zie de website van de Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Documenten worden per fax en per post toegezonden.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

De Schotse regering

Central Authority & International Law Team (centrale autoriteit & afdeling internationaal recht)

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh.

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 4829

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

Artikel 4 - Verzending van stukken

De formulieren moeten in het Engels worden verzonden.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Het Verenigd Koninkrijk is voornemens een afwijking toe te passen omdat het ingewikkelde karakter van zijn wetgeving inzake verjarings- en andere termijnen door dit artikel slechts kan worden verergerd. Het is belangrijk dat de datum van betekening of kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld omdat een en ander bepalend is voor het tijdstip vanaf hetwelk een partij kan overgaan tot het registreren van een vonnis bij verstek. Het Verenigd Koninkrijk is niet van oordeel dat de precieze draagwijdte van dit artikel en de beoogde toepassing ervan in de praktijk voldoende duidelijk zijn; in dit verband is er zeker verwarring mogelijk. Bedoelde materie kan volgens het Verenigd Koninkrijk derhalve beter binnen het nationale recht worden behandeld, althans tot kan worden beoordeeld hoe een en ander in de andere lidstaten functioneert na de tenuitvoerlegging van de verordening.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Het Verenigd Koninkrijk aanvaardt certificaten die in het Engels of in het Frans zijn ingevuld.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Kosten van betekening of kennisgeving door Messengers-at-Arms: i) 142,51 GBP voor persoonlijke betekening of kennisgeving; en ii) 45,40 GBP voor postdiensten. Ter verduidelijking: deze kosten voor postdiensten zijn niet van toepassing op postdiensten als bedoeld in artikel 14. Aan deze kosten zal ook btw worden toegevoegd.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Schotland verzet zich niet tegen de uitoefening op zijn grondgebied van de bevoegdheid bedoeld in artikel 13, lid 1.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Schotland verzet zich niet tegen de mogelijkheid van rechtstreekse betekening of kennisgeving zoals bedoeld in artikel 15, lid 1.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

Overeenkomstig de bestaande bepaling van het Verdrag van Den Haag, kunnen de rechters in Schotland, ongeacht het bepaalde in lid 1, een beslissing geven indien aan alle voorwaarden van lid 2 is voldaan.

Tijdsperiode, te rekenen vanaf de beslissing, gedurende welke een verzoek om verlening van een nieuwe termijn zoals bedoeld in lid 4 ontvankelijk is:

niet later dan één jaar na de datum van de beslissing - dit zou in overeenstemming zijn met het Verdrag van Den Haag en komt overeen met de periode waarin de gerechtelijke voorschriften van Schotland voorzien.

Laatste update: 02/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.